ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

Вопросы с ответами к ПОЛОЖЕННЮ про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту

Представляем на Ваше рассмотрение ориентировочные вопросы с ответами для подготовки к проверке знаний по " ПОЛОЖЕННЮ про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту"

Роздiл 1
Загальнi положення

Вопрос 1
п.1.1. На яких роботах видаються безплатно спецiальний одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту робiтникам i службовцям?
1(*) З шкiдливими та небезпечними умовами працi.
2 На роботах, на якi поширюються Правила Держнаглядохоронпрацi України.
3(*) Пов'язаних iз забрудненнями.
4(*) Здiйснюваних в несприятливих температурних умовах.

Вопрос 2
п.1.2. На якi пiдприємства поширюється це Положення?
1 Окремих галузей виробництва, незалежно вiд форм власностi.
2(*) Для працiвникiв яких є обов'язковим застосування пiд час трудового процесу спецiального одягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту.

Вопрос 3
п.1.4. Працiвникам яких професiй та посад видаються засоби iндивiдуального захисту?
1 Передбачених ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".
2(*) Передбачених у вiдповiдних виробництвах, цехах та видах робiт Типовими галузевими нормами безплатної видачi засобiв iндивiдуального захисту.

Вопрос 4
п.1.6. Чи може видаватися працiвникам спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту понад передбаченi норми?
1(*) Може, з урахуванням специфiки виробництва, вимог технологiчних процесiв i нормативних актiв про охорону працi.
2 Нi.
3(*) Може, за рiшенням трудового колективу пiдприємства з врахуванням специфiки виробництва.

Вопрос 5
п.1.7. Якi органи можуть вносити змiни та доповнення до встановлених норм безплатної видачi працiвникам засобiв iндивiдуального захисту для затвердження їх Держнаглядохоронпрацi?
1 Галузевi пiдприємства.
2(*) Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї.
3(*) Мiнiстерства та вiдомства України за обгрунтованими пропозицiями галузевих пiдприємств.
4(*) Обласна держадмiнiстрацiя - для пiдприємств, що не мають вищого господарського органу.
5 Науково-дослiднi установи з охорони працi.

Вопрос 6
п.1.7. Що додається до пропозицiй Мiнiстерств i вiдомств про внесення змiн та доповнень до встановлених норм безплатної видачi ЗIЗ для затвердження їх Держнаглядохоронпрацi?
1(*) Данi про чисельнiсть працiвникiв, стосовно яких ставиться питання про внесення змiн.
2 Акти обстеження санiтарними службами умов працi працiвникiв, стосовно яких ставиться питання про внесення змiн.
3(*) Обгрунтування необхiдностi внесення в норми змiн, що розробленi за участю вiдповiдних науково-дослiдних установ.
4(*) Данi про необхiднi для цiєї мети матерiальнi фонди та грошовi кошти.

Вопрос 7
п.1.8. Чи може власник замiнювати однi види спецодягу i спецвзуття на iншi?
1 Нi.
2(*) Може, в окремих випадках за погодженням з уповноваженим з охорони працi трудового колективу i профспiлками, якщо ця замiна не погiршуватиме захиснi властивостi.

Вопрос 8
п.1.9. Що робити у тих випадках, коли такi засоби iндивiдуального захисту, як запобiжний пояс, рукавицi та iншi, не вказанi в Типових галузевих нормах, але передбаченi нормативними актами про охорону працi?
1(*) Вони повиннi бути виданi працiвникам залежно вiд характеру i умов робiт на строк носiння - до зношення.
2 Вони повиннi бути виданi працiвникам незалежно вiд характеру i умов робiт на строк носiння - 2 роки.

Роздiл 2
Порядок визначення потреби, придбання i зберiгання спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндiвiдуального захисту

Вопрос 1
п.2.1. Що з наведеного повинен передбачати власник при визначеннi потреби в засобах iндивiдуального захисту?
1(*) Спецiальний одяг i спецiальне взуття окремо для чоловiкiв i жiнок.
2 Спецiальний одяг для iнженерно-технiчних працiвникiв.
3(*) Призначення за захисними властивостями.
4(*) Розмiр, зрiст та чисельнiсть працiвникiв.
5(*) Типорозмiри касок i запобiжних поясiв.
6 Спецiальний одяг i спецiальне взуття з урахуванням клiматичних умов.

Вопрос 2
п.2.2. Де здiйснюється придбання засобiв iндивiдуального захисту?
1 На пiдприємствах або у торговельних фiрмах, що реалiзують цю продукцiю.
2(*) На пiдприємствах-виробниках або у виробничо-торговельних фiрмах, що реалiзують продукцiю вiдповiдно до чинного законодавства.
3(*) На пiдприємствах-виробниках або у виробничо-торговельних фiрмах за умови, що засоби iндивiдуального захисту, якi реалiзуються, мають сертифiкат якостi.

Вопрос 3
п.2.2. Якi документи подають споживачi засобiв iндивiдуального захисту на пiдприємства, якi реалiзують цi засоби, i в який термiн?
1(*) Договори-заявки на наступний рiк за формою, встановленою на даному пiдприємствi, як правило, до 1 липня поточного року.
2 Заявки на наступний рiк за встановленою формою, як правило, до 1 жовтня поточного року.

Вопрос 4
п.2.3. Якими питаннями займається генеральний виробник - постачальник засобiв iндивiдуального захисту - виробничо-торговельна фiрма "Спецодяг"?
1 Розробляє новi види i зразки засобiв iндивiдуального захисту.
2(*) Реалiзує засоби iндивiдуального захисту.
3(*) Веде реєстр продукцiї, що сертифiкується.
4(*) Поширює потрiбну iнформацiю.
5(*) Бере участь в органiзацiйно-методичнiй роботi по створенню нових видiв засобiв iндивiдуального захисту.

Вопрос 5
п.2.4. Яким чином власник забезпечує приймання i перевiрку засобiв iндивiдуального захисту, що надходять на пiдприємство, на їх вiдповiднiсть вимогам ГОСТiв, ОСТiв, ГСТУ, ДСТУ та технiчним умовам?
1(*) Створюється комiсiя з представникiв адмiнiстрацiї, профспiлкової органiзацiї та уповноваженого з охорони працi трудового колективу.
2 Приймання i перевiрку засобiв iндивiдуального захисту проводить служба охорони працi пiдприємства.

Вопрос 6
п.2.4. Як може дiяти власник у разi невiдповiдностi засобiв iндивiдуального захисту вимогам нормативно-технiчної документацiї?
1 У встановленому порядку повiдомляє Держнаглядохоронпрацi про випуск пiдприємством-виробником неякiсних ЗIЗ.
2(*) У встановленому порядку подає рекламацiї постачальникам iз застосуванням заходiв майнової вiдповiдальностi за постачання неякiсних засобiв.
3(*) У встановленому порядку подає рекламацiї постачальникам iз застосуванням заходiв майнової вiдповiдальностi за порушення договiрних зобов'язань.

Вопрос 7
п.2.5. Яка температура i вiдносна вологiсть повiтря повиннi бути у примiщеннях, де зберiгаються засоби iндивiдуального захисту?
1(*) Температура вiд +10 до +30 град.С при вiдноснiй вологостi повiтря 50-70 %.
2 Температура вiд +5 до +20 град.С при вiдноснiй вологостi повiтря 40-50 %.

Вопрос 8
п.2.5. Якi умови повиннi бути у примiщеннях для зберiгання спецiального одягу з прогумовних тканин та гумового взуття?
1(*) Затемненi примiщення.
2 Звичайнi примiщення з температурою вiд +5 до +20 град.С при вiдноснiй вологостi повiтря 40-50 %.
3(*) Температура вiд +5 до +20 град.С з вiдносною вологiстю повiтря 50-70 %.

Вопрос 9
п.2.5. Як зберiгаються у примiщеннях запобiжнi пояси?
1(*) У пiдвiшеному станi.
2 Розкладенi на стелажах не бiльше як в три ряди.
3(*) Розкладенi на стелажах у один ряд.

Вопрос 10
п.2.5. Якi умови зберiгання засобiв iндивiдуального захисту повиннi бути на складах?
1(*) Захищенi вiд прямого попадання сонячних променiв.
2(*) Рекомендованi пiдприємством-виробником.
3 Вiдстань вiд внутрiшнiх стiн складу повинна бути не менша 0,5 м.
4(*) Вiдстань вiд пiдлоги до нижньої частини полицi, стелажу - не менша 0,2 м; мiж стелажами - не менша 0,7 м.
5(*) Вiдстань вiд внутрiшнiх стiн складу i вiд опалювальних приладiв до виробiв - не менша 1 м.

Вопрос 11
п.2.5. У яких випадках у примiщеннi забороняється зберiгання засобiв iндивiдуального захисту?
1(*) Разом з кислотами, бензином та iншими матерiалами, що можуть бути джерелом шкiдливих речовин.
2 Разом з миючими засобами та мазями для взуття.

Вопрос 12
п.2.6. Як пiдготувати для зберiгання теплий спецодяг i спецвзуття, що були в ужитку?
1(*) Провести дезинфекцiю.
2(*) Ретельно очистити вiд забруднень i пилу.
3 За потреби випрати.
4(*) Висушити i вiдремонтувати.

Вопрос 13
п.2.7. Вiдповiдно до вимог яких нормативних документiв зберiгається спецодяг працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими для здоров'я речовинами?
1(*) СНиП 2.09.04-87.
2 СНиП III-4-89.
3(*) Нормативнi акти про охорону працi.

Роздiл 3
Порядок видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту

Вопрос 1
п.3.1. Яким вимогам повиннi вiдповiдати спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту?
1 Не заважати виконанню робiт.
2 Мати належний естетичний вигляд.
3(*) Характеру й умовам їх застосування.
4(*) Забезпечувати безпеку працi.

Вопрос 2
п.3.2. В яких випадках засоби iндивiдуального захисту, що видаються працiвникам, пiдлягають обов'язковому поверненню?
1 При переведеннi працiвника з одного виробничого пiдроздiлу в iнший.
2(*) При звiльненнi.
3(*) При переведеннi на тому ж пiдприємствi на iншу роботу, для якої виданi засоби iндивiдуального захисту не передбаченi нормами.
4(*) По закiнченнi строкiв їх носiння замiсть одержуваних нових.

Вопрос 3
п.3.2. Чи може власник видавати працiвникам два комплекти спецодягу?
1 Може, за рiшенням трудового колективу.
2 Нi.
3(*) Може, на два строки носiння.

Вопрос 4
п.3.3. Як дiяти, якщо спецодяг i спецвзуття стали непридатними до закiнчення встановленого строку носiння з незалежних вiд працiвника причин?
1(*) Власник зобов'язаний органiзувати замiну або ремонт спецодягу i спецвзуття.
2 Працiвник повинен за свої кошти придбати новий спецодяг i спецвзуття. Пiсля закiнчення строку носiння спецодягу i спецвзуття, виданого власником, кошти працiвниковi повертаються.

Вопрос 5
п.3.4. Як компенсуються працiвнику витрати на придбання спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту, якщо вiн був вимушений придбати їх за власнi кошти?
1(*) Власник компенсує працiвнику витрати за документами, що пiдтверджують їх цiну.
2 За вiдсутностi документiв, що пiдтверджують їх цiну, витрати компенсуються за ринковими цiнами.
3(*) За вiдсутностi документiв, що пiдтверджують їх цiну, компенсацiя витрат здiйснюється за роздрiбними цiнами пiдприємства-виробника.

Вопрос 6
п.3.5. Що зобов'язаний робити власник у разi пропажi ЗIЗ у встановлених мiсцях їх зберiгання або псування з незалежних вiд працiвника причин?
1(*) Видати iнший, придатний для використання.
2 Видати новий.

Вопрос 7
п.3.6. Чи можуть бути виданi iншим працiвникам засоби iндивiдуального захисту, що були в користуваннi?
1 Це заборонено органами санепiднагляду.
2(*) Можуть, тiльки пiсля прання, хiмчистки, дезинфекцiї та ремонту.
3 Можуть, з дозволу служби охорони працi.

Вопрос 8
п.3.7. Як видаються черговий спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту колективного користування?
1(*) Тiльки на час виконання тих робiт, для яких вони передбаченi.
2 На перiод однiєї робочої змiни пiд вiдповiдальнiсть бригадира або майстра.
3(*) Закрiпляється за певними робочими мiсцями i передається однiєю змiною iншiй.

Вопрос 9
п.3.8. Коли видаються теплий спецодяг i спецвзуття працiвникам?
1 Водночас з iншим спецодягом i спецвзуттям.
3 При температурi повiтря менше 5 град.С.
2(*) З настанням холодної пори року.

Вопрос 10
п.3.9. Як повинен здаватися на зберiгання теплий спецодяг i спецвзуття пiсля закiнчення їх використання?
1(*) За поiменним списком, щоб запобiгти знеособленню.
2 В окремих випадках допускається знеособлена здача на зберiгання.

Вопрос 11
п.3.10. Чи видаються на пiдприємствi ЗIЗ учням курсової, групової та iндивiдуальної форм навчання на час проходження ними виробничої практики?
1(*) Так, згiдно з чинними Типовими галузевими нормами, як i всiм працiвникам.
2 Нi, ЗIЗ повиннi видавати навчальнi заклади.

Вопрос 12
п.3.11. Якi засоби iндивiдуального захисту видаються бригадирам, майстрам, виконуючим обов'язки бригадирiв, професiї яких передбаченi в Типових галузевих нормах безплатної видачi ЗIЗ?
1 Такi самi, як i робiтникам, але iншого кольору.
2(*) Такi самi, як i робiтникам вiдповiдних професiй.

Вопрос 13
п.3.12. Чи повиннi видаватися передбаченi в Типових галузевих нормах спецодяг, спецвзуття та iншi ЗIЗ для робiтникiв i службовцiв, якщо вони за займаною посадою є старшими?
1(*) Так, якщо вони виконують тi роботи, що дають право на одержання ЗIЗ.
2 Так, але за рiшенням трудового колективу i профспiлок.

Вопрос 14
п.3.13. Якi види спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту повиннi бути виданi робiтникам, що сумiщують професiї?
1 Тi, що передбаченi для основної професiї i окремо для сумiщуваної професiї.
2(*) Крiм тих, що видаються їм за основною професiєю, та iншi види, передбаченi дiючими нормами для сумiщуваної професiї.

Вопрос 15
п.3.14. Як повиннi облiковуватися видача працiвникам i повернення ними спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту?
1(*) Особиста картка встановленої форми.
2 Журнал облiку видачi i повернення ЗIЗ.

Вопрос 16
п.3.15. Хто зобов'язаний органiзовувати належний облiк i контроль за видачею у встановленi строки працiвникам спецодягу, спецвзуття та iнших ЗIЗ?
1 Мiсцевi органи Держнаглядохоронпрацi.
3 Профспiлкова органiзацiя.
2(*) Власник пiдприємства.

Роздiл 4
Порядок користування спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту

Вопрос 1
п.4.1. Яких працiвникiв власник не повинен допускати до роботи?
1(*) Без встановлених нормами засобiв iндивiдуального захисту.
2 Iз засобами iндивiдуального захисту, строки носiння яких вже скiнчились.
3(*) У несправному, невiдремонтованому, забрудненому спецодязi, спецвзуттi та iнших ЗIЗ.

Вопрос 2
п.4.3. Як обчислюються строки носiння спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту?
1(*) Календарнi, з дня їх фактичної видачi працiвникам.
2 З дня їх фактичної видачi працiвникам за фактично вiдпрацьований час.

Вопрос 3
п.4.4. Як дiють з тим спецодягом i спецвзуттям, якi поверненi працiвниками до закiнчення строкiв носiння?
1(*) Придатнi для використання повиннi бути вiдремонтованi i використанi за призначенням, а непридатнi - списанi.
2 Придатнi для використання можуть бути використанi в iнших цiлях, а непридатнi - списанi.

Вопрос 4
п.4.5. Що повинен робити власник при видачi працiвникам таких засобiв iндивiдуального захисту, як протигази, респiратори, каски?
1(*) Проводити навчання i перевiрку знань працiвникiв правил користування i найпростiших способiв перевiрки придатностi цих засобiв.
2(*) Проводити тренування щодо їх застосування.
3 Проводити iнструктаж про порядок їх використання.

Вопрос 5
п.4.6. Якi заходи зобов'язаний забезпечити власник щодо використання таких засобiв iндивiдуального захисту, як респiратори, протигази, запобiжнi пояси?
1 Iнформувати мiсцевi органи Держнаглядохоронпрацi про результати випробувань i перевiрки придатностi цих засобiв.
2(*) Регулярне, вiдповiдно до встановлених строкiв, випробування i перевiрку придатностi цих засобiв.
3(*) Своєчасну замiну фiльтрiв, скляних деталей та iнших частин.

Вопрос 6
п.4.7. Яке примiщення зобов'язаний надати власник для зберiгання виданого працiвникам спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту?
1(*) Спецiально обладнанi примiщення, вiдповiдно до санiтарних норм та iнших нормативних документiв.
2 Тимчасовi примiщення з урахуванням специфiки виробництва.

Вопрос 7
п.4.8. Чи можуть залишатися в неробочий час у працiвникiв спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту?
1 Нi.
2(*) Так, в окремих випадках у разi пересувного характеру робiт.

Роздiл 5
Догляд за спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту

Вопрос 1
п.5.1. Якi способи догляду за засобами iндивiдуального захисту зобов'язаний органiзувати власник?
1(*) Хiмчистка i прання.
2(*) Обезпилення.
3(*) Дегазацiя i дезактивацiя.
4(*) Знешкодження i ремонт.
5 Фарбування i прасування.

Вопрос 2
п.5.1. Якi види спецодягу пiдлягають хiмчистцi?
1 Спецодяг iз бавовняних тканин.
2(*) Утеплений спецодяг.
3(*) Спецодяг з брезенту i вовняних тканин, що обробленi захисними просоченнями.

Вопрос 3
п.5.2. Вкажiть побутовi примiщення, якi повиннi бути влаштованi на пiдприємствi для догляду за засобами iндивiдуального захисту, якщо це необхiдно за умовами виробництва.
1(*) Сушарнi для спецодягу i спецвзуття.
2 Пральнi для бавовняного спецодягу.
3 Хiмчистка для утепленого спецодягу.
4(*) Камери для обезпилення спецодягу.
5(*) Установки для дегазацiї, дезактивацiї i знешкодження взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту.

Вопрос 4
п.5.3. За чий рахунок i в якi строки проводиться догляд за засобами iндивiдуального захисту працiвникiв на пiдприємствi?
1(*) За рахунок власника в строки, що встановленi з урахуванням виробничих умов, за погодженням з представником трудового колективу пiдприємства, профспiлками i органами санiтарного нагляду.
2 За рахунок фонду охорони працi пiдприємства в строки, що встановленi з урахуванням виробничих умов.

Вопрос 5
п.5.4. В який час власником повинен здiйснюватися догляд (хiмчистка, прання, ремонт, дезактивацiя i т.iн.) за засобами iндивiдуального захисту працiвникiв пiдприємства?
1(*) У вихiднi днi, коли працiвники не зайнятi на роботi.
2 У робочий час за погодженням з профспiлками.
3(*) Пiд час мiжзмiнних перерв.

Вопрос 6
п.5.4. Як повинен дiяти власник у разi, коли неможливо забезпечити повний догляд за засобами iндивiдуального захисту працiвникiв у їх вихiднi вiд роботи днi або пiд час мiжзмiнних перерв?
1 На перiод проведення догляду видати запаснi комплекти спецодягу.
2(*) Видавати працiвниковi два комплекти спецодягу, при цьому строк носiння, передбачений нормами, подвоюється.

Вопрос 7
п.5.5. Чи може виконуватися власником догляд (хiмчистка, прання, ремонт, дезактивацiя i т.iн.) за спецодягом i спецвзуттям, якщо нормами передбачена їх видача працiвникам двох або трьох комплектiв?
1 Даним Положенням це не передбачено.
2(*) Так, за умови видачi змiнних комплектiв.

Вопрос 8
п.5.6. Чи потрiбно проводити хiмчистку, прання та ремонт спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту у випадках забруднення та необхiдностi його ремонту ранiше встановленого строку?
1 Нi, даним Положенням це не передбачено.
2(*) Так, обов'язково.

Вопрос 9
п.5.7. Чи дозволяється видача працiвникам спецодягу пiсля хiмчистки та прання, який втратив захиснi властивостi?
1 Дозволяється, тiльки з дозволу служби охорони працi.
2(*) Не дозволяється.

Вопрос 10
п.5.9. Як необхiдно дiяти зi спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту працiвника, який користувався ними в перiод iнфекцiйного захворювання?
1 Спецодяг, спецвзуття та iншi ЗIЗ пiдлягають списанню та спалюванню.
2(*) Спецодяг, спецвзуття та iншi ЗIЗ повиннi бути пiдданi дезинфекцiї працiвниками санепiдстанцiї.

Вопрос 11
п.5.10. Чи повиннi бути забезпеченi вiдповiднi умови (мiсця для чищення взуття, щiтки, мазi) працiвникам для регулярного чищення i змащування спецвзуття?
1 Нi.
2(*) Так.

Роздiл 6
Iншi питання, пов'язанi з порядком зберiгання, видачi i користування спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту

Вопрос 1
п.6.1. Хто розглядає трудовi спори з питань видачi i користування спецодягом, спецвзуттям та iншими ЗIЗ?
1(*) Комiсiї по трудових спорах.
2 Комiсiї з питань охорони працi.

Вопрос 2
п.6.2. Як регулюються питання матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв за збитки, завданi власнику у зв'язку з втратою або псуванням спецодягу, спецвзуття та iнших ЗIЗ через недбалiсть?
1 Колективний договiр.
2(*) Чинне законодавство.

Вопрос 3
п.6.3. На кого покладається вiдповiдальнiсть за своєчасне забезпечення працiвникiв спецодягом, спецвзуттям та iншими ЗIЗ?
1 Служба з питань охорони працi пiдприємства.
2(*) Власник пiдприємства.

Вопрос 4
п.6.4. Хто здiйснює нагляд i контроль за виконанням власником вимог даного Положення?
1(*) Органи державного нагляду.
2 Профспiлки.
3(*) Служба охорони працi виконавчої влади.
4 Уповноважений трудового колективу з питань охорони працi.

Вопрос 5
п.6.5. На кого покладається громадський контроль за виконанням власником даного Положення?
1(*) Трудовий колектив пiдприємства через обраних ними уповноважених.
2 Комiсiя з питань охорони працi.
3(*) Професiйнi спiлки в особi своїх виборних органiв i представникiв.

6 Ноябрь, 2014              4434              ]]>Печать]]>
0 / 0 ( Нет оценки )

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Dвa pлюs тpi ? (цифрой)


Вверх страницы