ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

Вопросы с ответами к Типовому положенню про навчання з питань охорони працi ДНАОП 0.00-4-12-99

Представляем на Ваше рассмотрение ориентировочные вопросы с ответами для подготовки к проверке знаний по " Типовому положенню про навчання з питань охорони працi (ДНАОП 0.00-4-12-99)"

Роздiл 1
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Вопрос 1
п.1.1. З якими категорiями громадян України згiдно з цим Типовим положенням проводиться навчання з питань охорони працi?
1(*) Працiвники в процесi трудової дiяльностi.
2(*) Учнi, вихованцi та студенти закладiв освiти.
3 Учнi та студенти будь-яких учбових закладiв.
4 Усi категорiї громадян України.

Вопрос 2
п.1.2. Що регламентується в Типовому положеннi про навчання з питань охорони працi?
1(*) Порядок i види навчання.
2(*) Форми перевiрки знань.
3 Вiдповiдальнiсть працiвникiв за порушення вимог даного Положення.

Вопрос 3
п.1.3. Чи впливають форма власностi та вид дiяльностi пiдприємства на виконання на цьому пiдприємствi вимог даного Типового положення?
1(*) Нi, не впливають.
2 Так, впливають.

Вопрос 4
п.1.4. При розробленнi вiдповiдних положень пiдприємства про навчання з питань охорони працi:
1(*) За основу береться це Типове положення.
2(*) Має враховуватись специфiка виробництва.
3(*) Мають враховуватись вимоги державних мiжгалузевих та галузевих нормативних актiв з питань охорони працi.

Вопрос 5
п.1.5. Яким чином проходять навчання та iнструктажi з питань охорони працi особи, що сумiщують професiї?
1(*) Як з основних професiй, так i з професiй за сумiсництвом.
2 Тiльки з основних професiй.
3 Тiльки з професiй за сумiсництвом.

Вопрос 6
п.1.6. Коли повиннi проходити навчання та перевiрку знань з питань охорони працi працiвники пiдприємств?
1(*) При прийняттi на роботу.
2(*) Перiодично в процесi роботи.
3 При змiнi форми власностi пiдприємства.

Вопрос 7
п.1.7. Чи допускається використання комп'ютерних засобiв навчання та перевiрки знань з питань охорони працi?
1(*) Допускається.
2 Не допускається.

Вопрос 8
п.1.8. За якою нормативною базою з питань охорони працi має проводитись перевiрка знань працiвникiв?
1(*) Тiльки за тими нормативними актами, додержання яких входить до службових обов'язкiв працiвникiв.
2 За всiма нормативними документами стосовно робiт з пiдвищеною небезпекою, якщо на пiдприємствi iснують небезпечнi виробничi фактори.

Вопрос 9
п.1.9. Укажiть дозволенi цим Типовим положенням форми перевiрки знань з питань охорони працi.
1(*) Iспит за екзаменацiйними бiлетами у виглядi усного опитування.
2(*) Тестування знань на автоекзаменаторi з наступним усним опитуванням.
3 Письмовий iспит за екзаменацiйними бiлетами.

Вопрос 10
п.1.9. Чи є обов'язковим видача посвiдчення про перевiрку знань працiвникам, якi проходили навчання та перевiрку знань з питань охорони працi безпосередньо на своєму пiдприємствi?
1(*) Так, лише тим працiвникам, хто виконує роботи пiдвищеної небезпеки.
2 Так, всiм працiвникам пiдприємства.

Вопрос 11
п.1.10. Якi наслiдки для працiвника незадовiльних результатiв перевiрки знань з питань охорони працi?
1(*) Працiвник протягом одного мiсяця повинен пройти повторне навчання та повторну перевiрку знань.
2 Працiвник має бути усунений вiд виконання робiт.

Вопрос 12
п.1.10. Якi наслiдки незадовiльних результатiв проходження працiвником повторної перевiрки знань з питань охорони працi?
1(*) Працевлаштування працiвника вирiшується згiдно з чинним законодавством.
2 Працiвник протягом трьох мiсяцiв повинен пройти наступне навчання та перевiрку знань за власний рахунок.

Вопрос 13
п.1.11. Якi органи мають право надавати органiзацiйно- консультативну допомогу щодо навчання i перевiрки знань з питань охорони працi особам, що займаються iндивiдуальною трудовою дiяльнiстю?
1(*) Мiсцевi органи Держнаглядохоронпрацi.
2(*) Служба охорони працi мiсцевих органiв виконавчої влади.
3 Центральнi органи виконавчої влади.

Вопрос 14
п.1.12. Яким чином iноземцi та особи без громадянства, що є власниками пiдприємств або офiцiйно працюють на пiдприємствах України, проходять навчання i перевiрку знань з питань охорони працi?
1(*) Як громадяни України.
2 Цi особи навчання та перевiрку знань не проходять.

Вопрос 15
п.1.13. На кого покладається вiдповiдальнiсть за органiзацiю та здiйснення навчання й перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi в цiлому на пiдприємствi?
1(*) На керiвника пiдприємства.
2 На керiвника служби охорони працi.

Вопрос 16
п.1.14. На кого покладається вiдповiдальнiсть за дотримання навчальних планiв i програм навчання з питань охорони працi, використання в повному обсязi вiдведеного для цього навчального часу, якiсть навчання в закладах освiти працiвникiв, студентiв, учнiв та вихованцiв?
1(*) На керiвникiв вiдповiдних закладiв освiти.
2 На викладачiв дисциплiни загального курсу "Охорона працi".

Вопрос 17
п.1.15. Хто здiйснює контроль за дотриманням вимог цього Типового положення?
1(*) Органи державного нагляду за охороною працi.
2(*) Служби охорони працi центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади.
3 Керiвники пiдприємств.

Роздiл 2
НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦI ПРИ ПРИЙНЯТТI НА РОБОТУ I В ПРОЦЕСI РОБОТИ

Роздiл 2, Глава 1
Навчання i перевiрка знань з питань охорони працi працiвникiв

Вопрос 1
п.2.1.1. Хто має здiйснювати органiзацiю навчання та перевiрки знань з питань охорони працi працiвникiв при пiдготовцi, перепiдготовцi, пiдвищеннi квалiфiкацiї на пiдприємствi?
1(*) Працiвники служби кадрiв або iншi спецiалiсти, яким керiвником пiдприємства доручена органiзацiя цiєї роботи.
2 Керiвник пiдприємства.

Вопрос 2
п.2.1.2. Яким вимогам мають задовольняти заклади освiти, що проводять пiдготовку працiвникiв для виконання робiт з пiдвищеною небезпекою?
1(*) Наявнiсть одержаної в установленому порядку лiцензiї Мiносвiти.
2(*) Наявнiсть дозволу Держнаглядохоронпрацi на проведення такого навчання.
3 Наявнiсть комп'ютерної навчальної бази.

Вопрос 3
п.2.1.2. В якому обсязi в закладах освiти має вивчатися дисциплiна загального курсу "Охорона працi" при пiдготовцi працiвникiв для робiт з пiдвищеною небезпекою?
1(*) Не менше 30 годин.
2 Не менше 60 годин.
3 Не менше 50 годин.

Вопрос 4
п.2.1.3. Де можуть здiйснюватися пiдготовка, перепiдготовка працiвникiв за професiями для робiт, не пов'язаних з пiдвищеною небезпекою?
1(*) Як в закладах освiти, так i на пiдприємствi.
2 Тiльки в закладах освiти.

Вопрос 5
п.2.1.4. Укажiть вимоги до розробки на пiдприємствi робочих навчальних планiв i програм пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.
1(*) Плани i програми повиннi розроблятися на основi типових навчальних планiв i програм, затверджених Мiнiстерством освiти за узгодженням з Держнаглядохоронпрацi.
2(*) Навчальнi плани та програми пiдготовки та перепiдготовки працiвникiв повиннi передбачати теоретичне i практичне (виробниче) навчання з курсу "Охорона працi".

Вопрос 6
п.2.1.5. Коли має проводитися попереднє спецiальне навчання i за його результатами перевiрка знань працiвникiв стосовно робiт з пiдвищеною небезпекою, а також робiт, що потребують професiйного добору?
1(*) Одноразово до початку самостiйної роботи, а також у разi перерви в роботi понад один рiк.
2 Через кожнi п'ять рокiв безперервної роботи.

Вопрос 7
п.2.1.6. Якi комiсiї мають бути створенi на пiдприємствах для перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi наказом (розпорядженням) керiвника?
1(*) Постiйно дiючi комiсiї.
2 Тимчасовi комiсiї.
3 Виїзнi комiсiї.

Вопрос 8
п.2.1.6. Хто має призначатися головою постiйно дiючої комiсiї пiдприємства для перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi?
1(*) Заступники керiвникiв пiдприємств, в службовi обов'язки яких входить органiзацiя роботи з охорони працi.
2 Першi керiвники пiдприємств.
3 Керiвники профспiлок.

Вопрос 9
п.2.1.6. За якою умовою постiйно дiюча комiсiя пiдприємства для перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi буде вважатися правочинною?
1(*) Комiсiя вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осiб.
2 Якщо чiтко визначено примiщення для роботи комiсiї.
3 Якщо до складу комiсiї входить представник Держнаглядохоронпрацi.

Вопрос 10
п.2.1.7. Чи є обов'язковим застосування комп'ютерних тренажерiв та iнших технiчних засобiв при навчаннi працiвникiв з питань охорони працi на пiдприємствi?
1(*) Нi, використання таких засобiв рекомендується у разi їх наявностi.
2 Так, у навчальному процесi обов'язково мають використовуватися комп'ютернi та iншi технiчнi засоби.

Вопрос 11
п.2.1.7. Яким чином має складатися перелiк питань для перевiрки знань працiвникiв з питань з охорони працi з урахуванням специфiки виробництва?
1(*) Його складають члени комiсiї з перевiрки знань з питань охорони працi.
2(*) Перелiк погоджує служба охорони працi пiдприємства.
3(*) Перелiк питань затверджує керiвник пiдприємства.
4 Перелiк питань узгоджується в iнспекцiї територiального управлiння Держнаглядохоронпрацi.

Вопрос 12
п.2.1.8. Чи дозволяється проводити безпосередньо на пiдприємствi вивчення питань охорони працi при пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищеннi квалiфiкацiї працiвникiв?
1(*) Так, вiдповiдно до цього Типового положення.
2 Нi, цей процес обов'язково проводиться з вiдривом вiд виробництва.

Роздiл 2, Глава 2
Навчання i перевiрка знань з питань охорони працi посадових осiб i спецiалiстiв

Вопрос 1
п.2.2.1. Коли посадовi особи i спецiалiсти мають проходити навчання i перевiрку знань з питань охорони працi?
1(*) До початку виконання своїх обов'язкiв.
2(*) Перiодично, один раз на три роки.
3 Пiсля кожного грубого порушення вимог охорони працi.

Вопрос 2
п.2.2.1. Якi з наведених типовi методичнi документи з питань охорони працi для посадових осiб i спецiалiстiв наведено у даному Типовому положеннi?
1(*) Тематичний план.
2(*) Програма навчання.
3 Типовi бiлети для перевiрки знань.

Вопрос 3
п.2.2.2. Навчальнi заклади для отримання дозволу на проведення навчання i перевiрки знань посадових осiб i спецiалiстiв з питань охорони працi мають перевiрятись:
1(*) Експертно-технiчним центром Держнаглядохоронпрацi.
2(*) Навчально-методичним центром Держнаглядохоронпрацi.
3 Нацiональним науково-дослiдним iнститутом охорони працi.

Вопрос 4
п.2.2.2. Яким вимогам повинен вiдповiдати навчальний заклад щоб мати право проведення навчання i перевiрки знань посадових осiб i спецiалiстiв з питань охорони працi?
1(*) Наявнiсть дозволу Держнаглядохоронпрацi на проведення цiєї роботи.
2 Наявнiсть комп'ютерних засобiв з програмним забезпеченням для проведення навчання з питань охорони працi.

Вопрос 5
п.2.2.3. Де мають проходити навчання та перевiрку знань з питань охорони працi керiвники пiдприємств, виробничих об'єднань чисельнiстю понад 500 працiвникiв?
1(*) У Нацiональному науково-дослiдному iнститутi охорони працi.
2 У Навчально-методичному центрi Держнаглядохоронпрацi.
3 У галузевому (вiдомчому) навчальному центрi.

Вопрос 6
п.2.2.4. Де повиннi проходити навчання та атестацiю з питань охорони працi посадовi особи та спецiалiсти пiдприємств, органiзацiй чисельнiстю до 500 працiвникiв?
1(*) У галузевих (вiдомчих) навчальних закладах, а разi їх вiдсутностi - у навчальних закладах, якi в установленому порядку одержали дозвiл органiв Держнаглядохоронпрацi на проведення вiдповiдного навчання.
2 У навчальних центрах пiдприємств, спорiднених за родом дiяльностi.

Вопрос 7
п.2.2.5. Чи може навчання посадових осiб та спецiалiстiв пiдприємств з чисельнiстю до 500 працiвникiв здiйснюватись самостiйно?
1(*) Так, в окремих випадках, за погодженням з Держнаглядохоронпрацi.
2 Нi, це забороняється.

Вопрос 8
п.2.2.6. Де мають проходити навчання та перевiрку знань з питань охорони працi стосовно робiт, що входять до їх функцiональних обов'язкiв, посадовi особи i спецiалiсти, не зазначенi в "Перелiку посадових осiб..." (додаток 4)?
1(*) Безпосередньо на пiдприємствi.
2 У галузевих (вiдомчих) навчальних закладах.

Вопрос 9
п.2.2.6. Коли повиннi проходити навчання та перевiрку знань з питань охорони працi стосовно робiт, що входять до їх функцiональних обов'язкiв, посадовi особи i спецiалiсти, не зазначенi в "Перелiку посадових осiб..." (додаток 4)?
1(*) До початку роботи.
2(*) Перiодично - один раз на три роки.
3 Перiодично - один раз на рiк.

Вопрос 10
п.2.2.6. Де мають проходити навчання та перевiрку знань з питань охорони працi посадовi особи i спецiалiсти невеликих пiдприємств, де немає можливостi утворити комiсiю на пiдприємствi, та приватнi пiдприємцi, що використовують найману працю?
1(*) Вони мають навчатися у навчальних закладах, якi отримали вiдповiдний дозвiл органiв Держнаглядохоронпрацi.
2 Допускається проведення навчання та перевiрки знань в будь-яких навчальних закладах.

Вопрос 11
п.2.2.6. Де може проводитися перевiрка знань питань з охорони працi працiвникiв дошкiльних i середнiх закладiв освiти за вiдсутностi комiсiї в цих закладах?
1(*) В комiсiях мiсцевих органiв виконавчої влади.
2 В комiсiях пiдприємств по територiальнiй ознацi.

Вопрос 12
п.2.2.7. Якi наслiдки незадовiльної атестацiї з питань охорони працi посадових осiб та спецiалiстiв?
1(*) Вони повиннi протягом одного мiсяця пройти повторне навчання та повторну перевiрку знань.
2 Вони повиннi протягом трьох мiсяцiв пройти повторну перевiрку знань.

Вопрос 13
п.2.2.8. В яких випадках посадовi особи та спецiалiсти мають проходити позачергове навчання та перевiрку знань з питань охорони працi?
1(*) При введеннi в дiю нових або переглянутих нормативних актiв про охорону працi.
2(*) При введеннi в експлуатацiю нового устаткування або впровадженнi нових технологiчних процесiв.
3(*) При переведеннi працiвника на iншу роботу або призначеннi його на iншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони працi.
4(*) На вимогу працiвника органу державного нагляду за охороною працi, вищої господарської органiзацiї або мiсцевого органу виконавчої влади, якщо виявлено незнання посадовою особою, спецiалiстом нормативних актiв про охорону працi.
5 У разi порушення посадовою особою або спецiалiстом вимог нормативних актiв про охорону працi.

Вопрос 14
п.2.2.9. З якою перiодичнiстю повиннi проходити перевiрку знань щодо безпечного проведення робiт з пiдвищеною небезпекою посадовi особи, службовi обов'язки яких пов'язанi з керiвництвом, iнспектуванням чи контролем за виконанням робiт з пiдвищеною небезпекою?
1(*) У строки, встановленi державними мiжгалузевими i галузевими нормативними актами, але не рiдше одного разу на три роки.
2 Не рiдше одного разу на рiк.

Вопрос 15
п.2.2.10. Який порядок проходження перевiрки знань щодо безпечного ведення робiт з пiдвищеною небезпекою посадовими особами, в службовi обов'язки яких входить безпосереднє виконання робiт з пiдвищеною небезпекою, та робiт, що потребують професiйного добору?
1(*) Перiодичнi перевiрки у строки, встановленi вiдповiдними нормативними актами про охорону працi, але не рiдше одного разу на рiк.
2(*) При прийняттi на роботу вони мають пройти на пiдприємствi попереднє спецiальне навчання i перевiрку знань з питань охорони працi стосовно конкретних виробничих умов.
3 Не рiдше одного разу на три роки.

Вопрос 16
п.2.2.10. Яким чином розроблюються та затверджуються програми попереднього спецiального навчання на пiдприємствi для посадових осiб та спецiалiстiв, в службовi обов'язки яких входить безпосереднє виконання робiт пiдвищеної небезпеки та робiт, що потребують професiйного добору?
1(*) Програми розроблюються вiдповiдними службами пiдприємства з урахуванням конкретних виробичих умов i вiдповiдних їм чинних нормативних актiв про охорону працi та затверджуються його керiвником.
2 Навчання проводиться за типовими програмами.

Роздiл 3
ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦI В ЗАКЛАДАХ ОСВIТИ

Вопрос 1
п.3.1. В яких закладах освiти навчальнi плани повиннi передбачати вивчення питань охорони працi?
1(*) У закладах освiти усiх рiвнiв, незалежно вiд їхнiх галузевого пiдпорядкування i форм власностi.
2 Тiльки в закладах освiти, що готують спецiалiстiв для потреб виробництва.

Вопрос 2
п.3.1.1. Який порядок розробки у закладах освiти навчальних планiв i навчальних програм або навчальних програм нормативних дисциплiн з питань охорони працi та безпеки життєдiяльностi?
1(*) За типовими навчальними планами i програмами, якi затверджуються Мiнiстерством освiти за погодженням з Держнаглядохоронпрацi.
2 За навчальними планами i програмами, затвердженими керiвництвом закладу освiти та погодженими з Мiнiстерством освiти.

Вопрос 3
п.3.1.2. В яких пiдручниках, навчальних посiбниках, методичних матерiалах закладiв освiти повиннi передбачатися роздiли з охорони працi за вiдповiдною тематикою?
1(*) У всiх пiдручниках, посiбниках тощо iз спецiальних дисциплiн.
2 У всiх незалежно вiд спрямованостi.

Вопрос 4
п.3.2. Чи потрiбно передбачати у планах навчально-виховної роботи дошкiльних закладiв освiти вивчення питань охорони життя, здоров'я та норм поведiнки?
1(*) Так, необхiдно в усiх випадках.
2 Нi, тiльки за наявностi груп продовженого дня.

Вопрос 5
п.3.2.1. Чим визначаються змiст, обсяги, методи та засоби навчання вихованцiв дитячих закладiв освiти з питань охорони життя, здоров'я та норм поведiнки?
1(*) Програмами i методичними розробками Мiнiстерства освiти України.
2 Тiльки методичними розробками, виконаними у дитячому закладi.

Вопрос 6
п.3.2.2. Хто може залучатися до проведення навчання вихованцiв дитячих закладiв освiти (ДЗО) з питань охорони життя, здоров'я та норм поведiнки?
1(*) Педагогiчнi та медичнi працiвники ДЗО, якi мають пiдготовку з цих питань в обсязi вiдповiдного освiтнього та освiтньо-квалiфiкацiйного рiвнiв.
2(*) Стороннi фахiвцi з вiдповiдних питань - пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо.
3 Тiльки спецiалiсти Мiнiстерства освiти з вiдповiдних питань.

Вопрос 7
п.3.2.3. Як має вестись облiк проведення навчання вихованцiв дитячих закладiв освiти з питань охорони життя, здоров'я та норм поведiнки?
1(*) У журналi планування навчально-виховної роботи вiдповiдно до встановлених Мiнiстерством освiти вимог.
2 У журналi довiльної форми вiдповiдно до встановлених керiвником дитячого закладу освiти вимог.

Вопрос 8
п.3.3. В яких середнiх закладах освiти учнi мають вивчати питання охорони життя, здоров'я та безпеки працi, що повинно передбачатися навчальними планами i програмами закладiв освiти?
1(*) У всiх середнiх закладах освiти.
2 Тiльки у вечiрнiх закладах освiти.

Вопрос 9
п.3.3.1. Що з вказаного визначається типовими навчальними планами i програмами навчання з питань охорони життя, здоров'я та безпеки працi в середнiх закладах освiти?
1(*) Обсяги навчання.
2(*) Змiст навчання.
3(*) Форми перевiрки знань.
4 Вiдповiдальнiсть за незадовiльнi результати перевiрки знань.

Вопрос 10
п.3.3.2. Чим має закiнчуватися вивчення учнями середнiх закладiв освiти питань охорони життя, здоров'я та безпеки працi?
1(*) Щорiчною перевiркою знань з вiдповiдними записами про її результати в класному журналi.
2 Спiвбесiдою.

Вопрос 11
п.3.3.3. З чим має пов'язуватися вивчення питань охорони працi у середнiх закладах освiти?
1(*) З тематикою вивчення загальноосвiтнiх дисциплiн, спецкурсiв та факультативiв, специфiкою практичних i лабораторних занять, трудового навчання, що повинно передбачатися в планах проведення вiдповiдних занять.
2 З вимогами профорiєнтацiї майбутнiх випускникiв.

Вопрос 12
п.3.3.4. Як має вестись облiк виконання планiв навчання учнiв у середнiх закладах освiти з питань охорони життя, здоров'я та безпеки працi?
1(*) У журналi виконання педагогiчного навантаження вiдповiдно до встановлених Мiносвiти вимог.
2 У журналi навчання з питань охорони працi за формою, встановленою цим Типовим положенням.

Вопрос 13
п.3.4. Чи повинно передбачатися вивчення питань охорони життя, здоров'я та безпеки працi у позашкiльних закладах освiти?
1(*) Так, згiдно з цим Типовим положенням це має передбачатися в планах навчально-виховної роботи стосовно профiлю, напрямiв та конкретної тематики навчально-виховної роботи.
2 Нi, тiльки за рiшенням керiвництва позашкiльного навчального закладу.

Вопрос 14
п.3.5. Як має бути органiзоване навчання учнiв професiйно-технiчних закладiв освiти з питань охорони працi?
1(*) Учнi вивчають дисциплiну "Охорона працi" на базi ранiше набутих знань у процесi дошкiльної та загальної середньої освiти.
2(*) Специфiчнi питання охорони працi для конкретних професiй повиннi вивчатися в курсах спецiальних та загальнотехнiчних дисциплiн при пiдготовцi працiвникiв за професiями.
3 Навчання з питань охорони працi має проводитися тiльки на базi навчального пiдприємства за вiдповiдним договором.

Вопрос 15
п.3.5.1. Де викладачi та майстри виробничого навчання професiйно-технiчних закладiв освiти мають робити вiдповiднi записи про вивчення передбачених у робочих навчальних програмах питань охорони працi (як з дисциплiни "Охорона працi", так i зi спецiальних i загальнотехнiчних дисциплiн)?
1(*) У журналах облiку теоретичного i виробничого навчання.
2 У спецiальних журналах навчання та перевiрки знань з питань охорони працi.

Вопрос 16
п.3.5.2. Чи готуються в професiйно-технiчних закладах освiти працiвники за професiями, що застосовуються на роботах з шкiдливими, небезпечними i важкими умовами працi?
1(*) Так, з обов'язковим урахуванням при навчаннi "Положення про навчання неповнолiтнiх професiям, пов'язаним з важкими роботами i роботами з шкiдливими та небезпечними умовами працi" вiд 30.12.94.
2 Нi, не готуються.

Вопрос 17
п.3.6. Якi нормативнi навчальнi дисциплiни мають вивчати студенти вищих закладiв освiти незалежно вiд рiвня акредитацiї цих закладiв?
1(*) "Безпека життєдiяльностi".
2(*) "Основи охорони працi".
3(*) "Охорона працi в галузi".
4(*) Окремi питання (роздiли) з охорони працi та безпеки життєдiяльностi в загальнотехнiчних i спецiальних дисциплiнах, якi органiчно пов'язанi з їх тематикою i передбаченi в навчальних програмах цих дисциплiн.

Вопрос 18
п.3.6.1. Чи може змiнюватись кiлькiсть годин, передбачена для вивчення нормативних навчальних дисциплiн "Безпека життєдiяльностi", "Основи охорони працi" та "Охорона працi в галузi" при розробцi та переглядi освiтньо-професiйних програм у вищих закладах освiти (ВЗО)?
1(*) Кiлькiсть годин може збiльшуватись за рiшенням ВЗО залежно вiд небезпечностi професiї, за якою здiйснюється пiдготовка фахiвцiв.
2(*) Кiлькiсть годин може зменшуватись за погодженням з Держнаглядохоронпрацi.
3 Нi, кiлькiсть годин змiнюватись не може.

Вопрос 19
п.3.6.2. Як має бути органiзована пiдготовка з охорони працi учнiв (студентiв) до колективної трудової дiяльностi (студентськi загони, табори працi та вiдпочинку, виробничi учнiвськi бригади тощо)?
1(*) Учнi та студенти в своїх закладах освiти вивчають основи законодавства про працю та вiдповiднi нормативнi акти про охорону працi.
2(*) Учнi та студенти за мiсцем колективної трудової дiяльностi проходять навчання з питань охорони працi згiдно з чинним на пiдприємствi положенням про навчання.
3 Учнi та студенти проходять навчання, iнструктаж i перевiрку знань тiльки у своїх навчальних закладах безпосередньо перед початком колективної трудової дiяльностi.

Вопрос 20
п.3.7. Чи потрiбно у навчальних планах закладiв пiслядипломної освiти, незалежно вiд рiвня їхньої акредитацiї, передбачати вивчення дисциплiн з питань охорони працi?
1(*) Так, незалежно вiд освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня слухачiв.
2 Нi, це залежить вiд характеристик навчання з питань охорони працi у вищому закладi освiти.

Вопрос 21
п.3.7.1. Хто має визначати перелiк навчальних дисциплiн з питань охорони працi, їхнi обсяги в годинах i види навчальних занять при розробцi робочих навчальних планiв перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї у закладi пiслядипломної освiти?
1(*) Закладом пiслядипломної освiти.
2 Вiддiлом охорони працi Мiнiстерства освiти.

Вопрос 22
п.3.7.2. В якiй формi проводиться пiдсумковий контроль знань студентiв пiсля вивчення дисциплiн з охорони працi в закладах пiслядипломної освiти?
1(*) Iспит.
2 Залiк.
3 Спiвбесiда.

Вопрос 23
п.3.7.3. Як мають висвiтлюватися питання охорони працi у дипломних проектах та роботах випускникiв закладiв пiслядипломної освiти?
1(*) Дипломнi проекти та роботи повиннi мiстити роздiли з охорони працi.
2 Питання охорони працi мають висвiтлюватися тiльки в дипломних проектах для галузей з пiдвищеним ризиком травмонебезпечностi та шкiдливостi.

Роздiл 4
IНСТРУКТАЖI З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦI

Роздiл 4, Глава 1
Види iнструктажiв

Вопрос 1
гл.4.1. Як подiляються за характером i часом проведення iнструктажi з питань охорони працi?
1(*) Вступний.
2(*) Первинний.
3(*) Повторний.
4(*) Позаплановий.
5(*) Цiльовий.
6 Профiлактичний.

Вопрос 2
п.4.1.1. З якими особами проводиться вступний iнструктаж?
1(*) З усiма працiвниками, якi приймаються на постiйну або тимчасову роботу, незалежно вiд їхньої освiти, стажу роботи та посади.
2(*) З працiвниками iнших органiзацiй, якi прибули на пiдприємство i беруть безпосередню участь у виробничому процесi або виконують iншi роботи для пiдприємства.
3(*) З учнями та студентами, якi прибули на пiдприємство для проходження виробничої практики.
4(*) З особами, якi прибули на пiдприємство для екскурсiї.
5(*) З усiма вихованцями, учнями, студентами та iншими особами, якi навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленнi або зарахуваннi до закладiв освiти.
6 Тiльки з працiвниками, якi будуть виконувати шкiдливi, небезпечнi та важкi роботи.

Вопрос 3
п.4.1.2. В яких умовах має проводитися первинний iнструктаж?
1(*) До початку роботи.
2(*) Безпосередньо на робочому мiсцi.
3 У кабiнетi охорони працi.

Вопрос 4
п.4.1.2. З якими працiвниками проводиться первинний iнструктаж?
1(*) З новоприйнятими (постiйно чи тимчасово) на пiдприємство.
2(*) Якi переводяться з одного цеху виробництва до iншого.
3(*) Якi будуть виконувати нову для них роботу.
4(*) З вiдрядженими працiвниками, якi беруть безпосередню участь у виробничому процесi на пiдприємствi.

Вопрос 5
п.4.1.2. Коли повинен проводитися первинний iнструктаж з вихованцями, учнями та студентами середнiх, позашкiльних, професiйно-технiчних та вищих закладiв освiти?
1(*) На початку занять у кожному кабiнетi, лабораторiї, де навчальний процес пов'язаний з небезпечними або шкiдливими хiмiчними, фiзичними, бiологiчними факторами.
2(*) У гуртках, перед уроками трудового навчання, фiзкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних знаряддях, при проведеннi заходiв за межами територiї закладу.
3(*) Перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням рiзних механiзмiв, iнструментiв, матерiалiв тощо.
4(*) На початку вивчення кожного нового предмета (роздiлу, теми) навчального плану (програми) - iз загальних вимог безпеки, пов'язаних з тематикою i особливостями проведення цих занять.
5 Перед початком канiкул, iншими тривалими перервами у навчальному процесi.

Вопрос 6
п.4.1.3. Коли проводиться повторний iнструктаж з працiвниками на робочому мiсцi?
1(*) У термiни, визначенi вiдповiдними чинними галузевими нормативними актами або керiвником пiдприємства з урахуванням конкретних умов працi.
2(*) Не рiдше одного разу на 3 мiсяцi на роботах з пiдвищеною небезпекою.
3(*) Не рiдше одного разу на 6 мiсяцiв на роботах без пiдвищеної небезпеки.
4 Не рiдше одного разу на рiк для працiвникiв, що не мали порушень вимог нормативних актiв про охорону працi.

Вопрос 7
п.4.1.4. В яких випадках на робочому мiсцi або в кабiнетi охорони працi з працiвниками проводиться позаплановий iнструктаж?
1(*) При введеннi в дiю нових або переглянутих нормативних актiв про охорону працi, а також при внесеннi змiн та доповнень до них.
2(*) При змiнi технологiчного процесу, замiнi або модернiзацiї устаткування, приладiв та iнструментiв, вихiдної сировини, матерiалiв та iнших факторiв, що впливають на стан охорони працi.
3(*) При порушеннях працiвниками вимог нормативних актiв про охорону працi, що можуть призвести або призвели до травм, аварiй, пожеж тощо.
4(*) При виявленнi особами, якi здiйснюють державний нагляд i контроль за охороною працi, незнання вимог безпеки стосовно робiт, що виконуються працiвником.
5(*) При перервi в роботi виконавця робiт бiльш нiж на 30 календарних днiв - для робiт з пiдвищеною небезпекою, а для решти робiт - понад 60 днiв.
6 При змiнi керiвництва виробничого пiдроздiлу.

Вопрос 8
п.4.1.4. У яких випадках з вихованцями, учнями, студентами в кабiнетах, лабораторiях, майстернях тощо проводиться позаплановий iнструктаж?
1(*) При порушеннях ними вимог нормативних актiв про охорону працi, що можуть призвести або призвели до травм, аварiй, пожеж тощо.
2 Перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням рiзних механiзмiв, iнструментiв, матерiалiв тощо.

Вопрос 9
п.4.1.5. В яких випадках з працiвниками проводиться цiльовий iнструктаж?
1(*) При виконаннi разових робiт, не передбачених трудовою угодою.
2(*) При лiквiдацiї аварiї, стихiйного лиха.
3(*) При проведеннi робiт, на якi оформлюються наряд-допуск, розпорядження або iншi документи.
4 При порушеннях ними вимог нормативних актiв про охорону працi, що можуть призвести або призвели до травм, аварiй, пожеж тощо.

Вопрос 10
п.4.1.5. Який iнструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами закладiв освiти в разi органiзацiї масових заходiв (екскурсiї, походи, спортивнi заходи тощо)?
1(*) Цiльовий.
2 Позаплановий.

Роздiл 4, Глава 2
Порядок проведення iнструктажiв для працiвникiв

Вопрос 1
п.4.2.2. Хто проводить вступний iнструктаж для працiвникiв пiдприємства?
1(*) Спецiалiст служби охорони працi, а в разi вiдсутностi на пiдприємствi такої служби - iнший фахiвець, на якого наказом (розпорядженням) по пiдприємству покладено цi обов'язки.
2(*) Спецiалiст (фахiвець), який в установленому цим Типовим положенням порядку пройшов навчання i перевiрку знань з питань охорони працi.
3 Будь-яка посадова особа, яка знає виробництво, небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори.

Вопрос 2
п.4.2.2. Укажiть серед наведених вимоги Типового положення до проведення вступного iнструктажу.
1(*) Вступний iнструктаж проводиться в кабiнетi охорони працi або в примiщеннi, що спецiально для цього обладнано, з використанням сучасних технiчних засобiв навчання, навчальних та наочних посiбникiв.
2(*) Вступний iнструктаж проводиться за програмою, розробленою службою охорони працi з урахуванням особливостей виробництва.
3(*) Програма та тривалiсть вступного iнструктажу затверджуються керiвником пiдприємства.
4(*) Запис про проведення вступного iнструктажу робиться в журналi реєстрацiї вступного iнструктажу, який зберiгається в службi охорони працi або у працiвника, що вiдповiдає за проведення вступного iнструктажу, а також у документi про прийняття працiвника на роботу.

Вопрос 3
пп.4.2.3-4.2.6. Як проводять первинний, повторний, позаплановий та цiльовий iнструктажi?
1 Тiльки iндивiдуально.
2(*) Iндивiдуально або з групою осiб одного фаху.

Вопрос 4
п.4.2.7. Яка особа проводить первинний, повторний, позаплановий i цiльовий iнструктажi?
1(*) Безпосереднiй керiвник робiт (начальник виробництва, цеху, дiльницi, майстер).
2 Фахiвець служби охорони працi.

Вопрос 5
п.4.2.8. Яким чином має проводитися перевiрка знань працiвникiв пiсля проходження ними первинного, повторного, позапланового i цiльового iнструктажiв?
1(*) Усне опитування або за допомогою технiчних засобiв.
2(*) Перевiрка набутих навичок безпечних методiв працi.
3 Екзамен комiсiї за участю представника мiсцевих органiв державного нагдяду за охороною працi.

Вопрос 6
п.4.2.8. Хто проводить перевiрку знань працiвникiв пiсля проходження ними первинного, повторного, позапланового i цiльового iнструктажiв?
1(*) Особа, яка проводила iнструктаж.
2 Iнженерно-технiчний працiвник виробничого пiдроздiлу у присутностi фахiвця служби охорони працi.

Вопрос 7
п.4.2.8. Що має вiдбутися при незадовiльних результатах перевiрки знань, умiнь i навичок працiвника щодо безпечного виконання робiт пiсля первинного, повторного чи позапланового iнструктажiв?
1(*) Протягом 10 днiв додатково проводяться iнструктаж i повторна перевiрка знань.
2 Проводиться перевiрка знань особи, яка проводила iнструктаж.

Вопрос 8
п.4.2.8. Що має вiдбутися при незадовiльних результатах перевiрки знань працiвника пiсля цiльового iнструктажу?
1(*) Допуск до виконання робiт не надається.
2(*) Повторна перевiрка знань не дозволяється.
3 Протягом мiсяця проводиться повторна перевiрка знань.

Вопрос 9
п.4.2.9. Iнструктажi з яких професiй проходять працiвники, котрi сумiщають професiї (в тому числi працiвники комплексних бригад)?
1(*) Як з їхнiх основних професiй, так i з професiй за сумiсництвом.
2 Тiльки з професiй за сумiсництвом.

Вопрос 10
п.4.2.10. Як ведеться журнал реєстрацiї iнструктажiв працiвникiв з питань охорони працi?
1(*) Запис про проведення первинного, повторного, позапланового та цiльового iнструктажу та про допуск до роботи вноситься особою, яка проводила iнструктаж.
2(*) Є обов'язковими пiдписи як того, кого iнструктували, так i того, хто iнструктував.
3(*) Сторiнки журналу повиннi бути пронумерованi, журнали прошнурованi i скрiпленi печаткою.
4(*) У разi виконання робiт, що потребують оформлення наряду-допуску, цiльовий iнструктаж не обов'язково реєструвати в журналi реєстрацiї iнструктажiв.
5 Журнал зберiгається у керiвника пiдприємства.

Вопрос 11
п.4.2.11. Якi посадовi особи затверджують та погоджують Перелiк професiй та посад працiвникiв, котрi звiльняються вiд первинного, повторного та позапланового iнструктажiв?
1(*) Затверджує керiвник пiдприємства.
2(*) Погоджує державний iнспектор по нагляду за охороною працi.
3 Погоджує керiвник галузевої профспiлки.

Роздiл 4, Глава 3
Порядок проведення iнструктажiв для вихованцiв, учнiв, студентiв

Вопрос 1
п.4.3.1. Де має робитися запис про проведення вступного iнструктажу вихованцiв, учнiв, студентiв?
1(*) У журналi реєстрацiї вступного iнструктажу, який зберiгається в службi охорони працi або у працiвника, що вiдповiдає за проведення вступного iнструктажу.
2 У журналах облiку теоретичного i виробничого навчання, якi зберiгаються у керiвника закладу освiти.

Вопрос 2
п.4.3.3. В яких випадках проводиться позаплановий iнструктаж для вихованцiв, учнiв, студентiв закладiв освiти?
1(*) При виявленнi порушень ними вимог безпеки пiд час навчально- виховного процесу, при змiнi умов виконання навчальних завдань з професiї, лабораторних робiт, iнших видiв занять, передбачених навчальними планами.
2 За вказiвкою керiвника закладу освiти.

Вопрос 3
п.4.3.4. Де здiйснюється облiк проведення цiльових iнструктажiв?
1(*) У журналах облiку теоретичного i виробничого навчання.
2 У журналi реєстрацiї вступного iнструктажу.

Вопрос 4
п.4.3.5. Хто проводить первинний, позаплановий, цiльовий iнструктажi для вихованцiв, учнiв, студентiв закладiв освiти?
1(*) Вiдповiднi вчителi, вихователi, керiвники гурткiв, iнструктори, тренери, майстри виробничого навчання або завiдувачi кабiнетiв (лабораторiй) тощо.
2 Керiвник закладу освiти.

Вопрос 5
п.4.3.6. Де робиться вiдмiтка про проведення первинного та позапланового iнструктажiв для вихованцiв, учнiв, студентiв закладiв освiти?
1(*) У журналах реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони працi.
2 У журналах облiку теоретичного i виробничого навчання.

Роздiл 5
СТАЖУВАННЯ (ДУБЛЮВАННЯ) ТА ДОПУСК ПРАЦIВНИКIВ ДО РОБОТИ

Вопрос 1
п.5.1. Укажiть тривалiсть стажування або дублювання новоприйнятих на пiдприємство працiвникiв пiсля первинного iнструктажу на робочому мiсцi до початку самостiйної роботи.
1(*) Стажування протягом 2-15 змiн.
2(*) Дублювання протягом не менше шести змiн.
3 Стажування протягом 10-20 змiн.
4 Дублювання протягом трьох змiн.

Вопрос 2
п.5.2. Яка особливiсть проходження дублювання працiвниками, функцiональнi обов'язки яких пов'язанi iз забезпеченням безаварiйної роботи потенцiйно небезпечних об'єктiв (тепловi та атомнi електростанцiї, гiрничодобувнi пiдприємства, порушення технологiчних режимiв яких являє загрозу для працiвникiв та навколишнього середовища) або з виконанням окремих потенцiйно небезпечних робiт?
1(*) Дублювання має обов'язково сумiщатися з протиаварiйними i протипожежними тренуваннями вiдповiдно до плану лiквiдацiї аварiй.
2 Строк дублювання має бути збiльшений не менше нiж у два рази.

Вопрос 3
п.5.3. Що має бути визначене в наказi (розпорядженнi) по пiдприємству (структурному пiдроздiлу) на допуск до стажування (дублювання) працiвника?
1(*) Тривалiсть стажування (дублювання).
2(*) Прiзвище вiдповiдального працiвника.
3 Максимальний термiн продовження стажування (дублювання) в разi потреби.

Вопрос 4
п.5.4. Якими факторами визначається тривалiсть стажування (дублювання)?
1(*) Стаж працiвника i характер роботи.
2(*) Квалiфiкацiя працiвника.
3 Вiк працiвника.

Вопрос 5
п.5.5. Яких працiвникiв керiвник пiдприємства може своїм наказом (розпорядженням) звiльняти вiд проходження стажування (дублювання)?
1(*) Якi мають стаж роботи за вiдповiдною професiєю не менше 3 рокiв.
2(*) Якi переводяться з одного цеху до iншого, де характер їхньої роботи та тип обладнання, на якому вони працюватимуть, не змiнюються.
3 Якi пiд час попередньої роботи не мали порушень вимог нормативних актiв з охорони працi та виробничої дисциплiни.

Вопрос 6
п.5.6. Який порядок розробки програм стажування (дублювання) для конкретної професiї, посади, робочого мiсця?
1(*) Програми розробляються на пiдприємствi i затверджуються керiвником пiдприємства (структурного пiдроздiлу).
2 Програми розробляються та затверджуються в експертно-технiчних центрах Держнаглядохоронпрацi.

Вопрос 7
п.5.7. Якi роботи при стажуваннi (дублюваннi) повиннi виконувати працiвники на робочих мiсцях?
1(*) Роботи, котрi за складнiстю, характером, вимогами безпеки вiдповiдають роботам, що передбачаються функцiональними обов'язками цих працiвникiв.
2 Допомiжнi роботи.

Вопрос 8
п.5.8. Чого повинен досягти працiвник у процесi стажування (дублювання)?
1(*) Поповнити знання щодо правил безпечної експлуатацiї технологiчного обладнання, технологiчних i посадових iнструкцiй та iнструкцiй з охорони працi.
2(*) Оволодiти навичками орiєнтування у виробничих ситуацiях у нормальних та аварiйних умовах.
3(*) Засвоїти в конкретних умовах технологiчнi процеси й обладнання та методи безаварiйного керування ними з метою забезпечення вимог охорони працi.

Вопрос 9
п.5.9. Яка посадова особа здiйснює запис про проведення стажування (дублювання) працiвника та допуск його до самостiйної роботи?
1(*) Безпосереднiй керiвник робiт (начальник виробництва, цеху тощо).
2 Керiвник пiдприємства.

Вопрос 10
п.5.10. Якщо в процесi стажування (дублювання) працiвник не оволодiв необхiдними виробничими навичками чи отримав незадовiльну оцiнку щодо протиаварiйних та протипожежних тренувань, то:
1(*) Стажування (дублювання) новим наказом (розпорядженням) може бути продовжено на термiн, що не перевищує двох змiн.
2 Працiвник переводиться на менш квалiфiковану та менш вiдповiдальну роботу.

Вопрос 11
п.5.11. Чи потрiбен наказ (розпорядження) керiвника пiдприємства (або його структурного пiдроздiлу) для допуску працiвника до самостiйної роботи пiсля закiнчення стажування (дублювання)?
1(*) Так, потрiбен.
2 Нi, не потрiбен. Допуск працiвника до самостiйної роботи здiйснюється за наказом на стажування (дублювання).

7 Ноябрь, 2014              11752              ]]>Печать]]>
0 / 0 ( Нет оценки )

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Дva plus trи ? (цифрой)


Вверх страницы