ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

Вопросы с ответами к Правилам захисту вiд статичної електрики

Представляем на Ваше рассмотрение ориентировочные вопросы с ответами для подготовки к проверке знаний по " Правилам захисту вiд статичної електрики "


Роздiл 1
Призначення та галузь застосування

Вопрос 1
абз.1. Якi вимоги мiстять цi Правила?
1(*) Вимоги щодо захисту вiд шкiдливого та небезпечного впливу статичної електрики у виробництвах промисловостi.
2 Вимоги щодо захисту вiд шкiдливого впливу електричних полiв промислової частоти на органiзм людини.

Вопрос 2
абз.2. На кого поширюються цi Правила?
1 На всi без винятку виробництва.
2(*) На виробництва, якi заново проектуються, будуються або монтуються, а також на дiючi промисловi, дослiдно-промисловi виробництва, цехи дiльницi та лабораторнi установки всiх галузей промисловостi, незалежно вiд форм власностi та видiв їх дiяльностi, крiм оборонної технiки, ядерної енергетики та вугiльної промисловостi.
3(*) На працiвникiв, якi виконують роботи з проектування, виготовлення, реконструкцiї, монтажу, налагодження, експлуатацiї на пiдприємствах, зазначених у цих Правилах.

Роздiл 2
Загальнi положення

Вопрос 1
п.3.1. Вiдповiдно до яких документiв розроблено цi Правила?
1(*) ГОСТ 12.I.004-91 та ГОСТ 12.I.018-93.
2 Правил устройства электроустановок.

Вопрос 2
п.3.3. Чи повинна враховуватися необхiднiсть забезпечення електростатичної iскробезпеки при розробцi нових технологiчних процесiв, машин та апаратiв?
1(*) Так.
2 Нi.

Вопрос 3
п.3.3. Коли вважаються закiнченими науково-дослiднi та проектно-конструкторськi роботи, пов'язанi iз створенням та переробкою матерiалiв i речовин промисловостi, схильних до електризацiї?
1 Пiсля того, як в них наведенi конкретнi цифровi данi про можливi рiвнi напруженостi поля електростатичних зарядiв на робочих мiсцях.
2(*) Пiсля видачi рiшень щодо захисту вiд статичної електрики.

Вопрос 4
п.3.3. Яка iнформацiя згiдно з ГОСТ 12.1.018-93 повинна наводитися у вихiдних даних для проектування?
1(*) Електростатичнi властивостi речовин i матерiалiв.
2 Електростатичнi характеристики оточуючого середовища споживача продукцiї, що випускається.
3(*) Рекомендацiї, направленi на запобiгання шкiдливих та небезпечних проявiв впливу статичної електрики.
4(*) Геометричнi параметри об'єкта.
5(*) Динамiчнi характеристики процесiв в об'єктi.
6(*) Параметри, якi характеризують оточуюче середовище та середовище, що може проникнути до об'єкта.

Вопрос 5
п.3.3. Вiдповiдно до яких документiв проводиться визначення питомого об'ємного електричного опору речовин?
1 Вiдповiдно до опублiкованих в лiтературi рекомендацiй щодо визначення електростатичних властивостей матерiалiв.
2(*) Вiдповiдно до стандартiв i технiчних умов на визначення електростатичних властивостей матерiалiв.

Вопрос 6
п.3.4. В якiй частинi проекту повиннi наводитися характеристика виробничого процесу щодо небезпеки накопичення зарядiв статичної електрики, а також заходи, якi знижують iнтенсивнiсть електризацiї речовин i сприяють стiканню заряду?
1(*) У пояснювальнiй записцi та технологiчному регламентi дiючих виробництв.
2 В електротехнiчнiй частинi проекту.

Вопрос 7
п.3.5. В якiй частинi проекту повинно бути передбачено заземлення технологiчного та вентиляцiйного обладнання?
1 У технологiчному регламентi.
2(*) В електротехнiчнiй частинi проекту.
3 У роздiлi "Технiка безпеки".

Вопрос 8
п.3.6. Чи повиннi вiдображатися у специфiкацiях i кошторисах проекту всi передбаченi засоби захисту вiд статичної електрики?
1(*) Так.
2 Не обов'язково, оскiльки вони входять до комплектацiї обладнання.

Вопрос 9
п.3.7. На підставі цих Правил в якi iнструкції, що діють в межах підприємства, повиннi бути включенi роздiли "Заходи по захисту вiд статичної електрики" та "Експлуатацiя пристроїв захисту вiд статичної електрики"?
1(*) У відповідні технологічні iнструкцiї.
2(*) У відповідні технологічні iнструкцiї або iнструкцiї про заходи пожежної безпеки.
3(*) У відповідні технологічні iнструкцiї або iнструкцiї з охорони працi.
4 У загальнооб'єктову iнструкцiю про заходи пожежної безпеки.

Вопрос 10
п.3.8. Хто визначає порядок та строки приведення дiючих промислових та дослiдно-промислових виробництв, цехiв, дiльниць та лабораторних установок у вiдповiднiсть до цих Правил?
1 Власник пiдприємства.
2 Власник пiдприємства за погодженням з органами галузевих профспiлок.
3(*) Власник за погодженням з мiсцевими органами Держнаглядохоронпрацi України, державного пожежного нагляду.

Вопрос 11
п.3.9. Згiдно з яким нормативним документом проходять пiдготовку i перевiрку знань посадовi особи i спецiалiсти, якi зайнятi проектуванням, виготовленням, ремонтом, реконструкцiєю, дiагностуванням та експлуатацiєю об'єктiв?
1(*) Типове положення про навчання з питань охорони працi, затверджене Держнаглядохоронпрацi.
2 Посадовi iнструкцiї.

Роздiл 3
Умови виникнення заряду статичної електрики та оцiнка небезпеки його накопичення

Вопрос 1
п.4.1. Коли вiдбувається виникнення заряду статичної електрики?
1 Пiд час конденсацiї речовин, швидкого вiдносного перемiщення тiл, якi знаходяться на близькiй вiдстанi одне вiд одного.
2(*) Пiд час деформацiї, подрiбненнi (розбризкуваннi) речовин, вiдносному перемiщеннi тiл, що знаходяться в контактi, шарiв рiдких або сипких матерiалiв, пiд час iнтенсивного перемiшування, кристалiзацiї, випаровування.

Вопрос 2
п.4.1. Якими факторами визначається можливiсть накопичення небезпечної кiлькостi статичної електрики?
1 Тiльки iнтенсивнiстю виникнення заряду.
2 Тiльки умовами стiкання заряду.
3(*) Як iнтенсивнiстю виникнення заряду, так i умовами стiкання заряду.

Вопрос 3
п.4.1. До чого може призвести накопичення електростатичного заряду?
1(*) Виникнення iскрових розрядiв.
2(*) Безпосереднього впливу на людину.
3(*) Шкiдливого впливу на технологiчний процес або матерiали, якi переробляються.
4 Виникнення дугових розрядiв.
5 Шкiдливого впливу на обладнання, на якому переробляються матерiали.
6 Покращання самопочуття людей.

Вопрос 4
п.4.2. Яке спiввiдношення максимальної енергiї розрядiв, якi можуть виникнути усереденi об'єкта, до мiнiмальної енергiї запалювання речовин та матерiалiв визначає умови електростатичної iскробезпеки об'єкта?
1 W > k Wmin.
2(*) W <= kWmin.

Вопрос 5
п.4.3. Яке значення щiльностi заряду, напруженостi поля чи потенцiалу вважається гранично допустими для даної зарядженої речовини, оточуючого середовища та середовища, що може проникнути до об'єкта?
1(*) Таке максимальне значення зазначених параметрiв, при якому ще виконується умова електростатичної iскробезпеки.
2 Таке максимальне значення зазначених параметрiв, при якому вiзуально не спостерiгається поява iскрових розрядiв статичної електрики.

Вопрос 6
п.4.4. За допомогою яких приладiв можна вимiрювати електризацiю продуктiв, що переробляються, у пожежонебезпечних виробництвах?
1 За допомогою приладiв, шкала яких дозволяє контролювати максимально можливе значення контрольованого параметру.
2(*) За допомогою приладiв, визнаних вибухозахищеними для вiдповiдної категорiї та групи вибухонебезпечної сумiшi.

Вопрос 7
п.4.4. Хто має право проводити випробування приладiв на вiдповiднiсть вимогам електростатичної iскробезпеки?
1 Органiзацiї, якi мають вiдповiдне обладнання для проведення таких випробувань.
2(*) Спецiалiзованi органiзацiї, якi мають дозвiл Держнаглядохоронпрацi на проведення даного виду робiт.

Вопрос 8
п.4.5. За яких умов дiя статичної електрики на людину вважається безпечною?
1 Коли iскровi розряди статичної електрики не викликають болiсних вiдчуттiв.
2(*) Коли iскровi розряди вiдсутнi, а рiвнi напруженостi електростатичного поля на робочих мiсцях не перевищують допустимих значень.

Роздiл 4
Заходи по захисту вiд статичної електрики

Роздiл 4, Глава 1
Загальнi положення

Вопрос 1
п.5.1.1. Якi заходи необхiдно вживати для запобiгання можливостi виникнення небезпечних розрядiв з поверхнi обладнання, речовин, що переробляються, а також з тiла людини?
1(*) Зниження iнтенсивностi генерацiї заряду статичної електрики.
2(*) Вiдведення заряду шляхом заземлення обладнання та комунiкацiй, а також забезпечення постiйного електричного контакту з заземленням тiла людини.
3(*) Вiдведення заряду шляхом зменшення питомого об'ємного та поверхневого електричного опору.
4(*) Нейтралiзацiя заряду шляхом використання рiзних засобiв захисту вiд статичної електрики.
5 Використання дiелектричних килимкiв i дiелектричних рукавичок.

Вопрос 2
п.5.1.2. Що необхiдно передбачити для зниження iнтенсивностi виникнення електростатичного заряду?
1(*) Скрiзь, де це технологiчно можливо, горючi гази повиннi очищатися вiд завислих рiдинних та твердих частинок; рiдини вiд забруднення нерозчинними твердими та рiдинними домiшками.
2(*) Скрiзь, де цього вимагає технологiя виробництва, повинно бути виключено розбризкування, дроблення, розпилення речовин.
3(*) Швидкiсть руху матерiалiв в апаратах та магiстралях не повинна перевищувати значень, передбачених проектом.
4 Скрiзь, де це технологiчно можливо, горючi гази чи рiдини слiд зволожувати, тобто збiльшувати вологовмiст.

Вопрос 3
п.5.1.3. Як слiд забезпечувати зниження чутливостi об'єктiв, оточуючого та проникаючого в них середовища до запалюючого впливу розрядiв статичної електрики?
1 Ретельним вибором конструкцiї об'єктiв.
2(*) Регламентуванням параметрiв виробничих процесiв (вологовмiсту дисперсностi аерозависiв тиску та температури середовища).

Вопрос 4
п.5.1.4. Що необхiдно здiйснити для запобiгання запалюванню iскровими розрядами статичної електрики середовища в серединi апаратiв при передавлюваннi легкозаймистих рiдин, пневмотранспортуваннi горючих дрiбнодисперсних та сипких матерiалiв?
1 Покрити внутрiшню поверхню апаратiв дiелектричними покриттями.
2(*) Виключити виникнення в них вибухонебезпечних сумiшей шляхом використання закритих систем з надлишковим тиском або використання iнертних газiв для заповнення апаратiв, ємкостей, закритих транспортних систем та iншими способами.

Вопрос 5
п.5.1.5. Який питомий об'ємний електричний опiр повиннi мати матерiали, з яких виготовляють технологiчне та транспортне обладнання (апарати, ємкостi, машини, комунiкацiї та iн.), призначене для роботи у вибухонебезпечних примiщеннях?
1 Не бiльше 1 МОм*м.
2(*) Не бiльше 0,1 МОм*м.

Вопрос 6
п.5.1.6. В яких випадках не потрiбно застосовувати заходи захисту вiд статичної електрики вiдповiдно до цих Правил?
1(*) У випадку переробки та транспортування в електропровiдному обладнаннi без розпилення та розбризкування речовин, якi мають питомий об'ємний електричний опiр менше 0,1 МОм*м.
2 У випадку переробки та транспортування в електропровiдному обладнаннi речовин, якi мають питомий об'ємний електричний опiр більше 0,1 МОм*м.

Роздiл 4, Глава 2
Вiдведення заряду шляхом заземлення

Вопрос 1
п.5.2.1. Чи дозволяється заземлюючi пристрої для захисту вiд статичної електрики об'єднувати з заземлюючими пристроями для електрообладнання?
1(*) Так
2 Нi.

Вопрос 2
п.5.2.1. Який питомий об'ємний електричний опiр повиннi мати заземлюючi пристрої, якi призначенi виключно для захисту вiд статичної електрики?
1(*) Не вище 100 Ом.
2 Не вище 10 Ом.

Вопрос 3
п.5.2.2. В якому випадку повиннi бути заземленi всi металевi та електропровiднi неметалевi частини технологiчного обладнання?
1 Коли не вжито заходiв захисту вiд статичної електрики.
2(*) У всiх випадках незалежно вiд того, чи вживаються iншi заходи захисту вiд статичної електрики.

Вопрос 4
п.5.2.3. В якому випадку неметалеве обладнання вважається електростатично заземленим?
1 Якщо опiр будь-якої точки його внутрiшньої поверхнi вiдносно контура заземлення не перевищує 100 МОм.
2(*) Якщо опiр будь-якої точки його внутрiшньої поверхнi вiдносно контура заземлення не перевищує 10 МОм.

Вопрос 5
п.5.2.4. Через який iнтервал повинно бути приєднано до контуру заземлення металеве та електропровiдне обладнання, трубопроводи, вентиляцiйнi короби та кожухи термоiзоляцiї трубопроводiв та апаратiв, розташованих в цеху, а також на зовнiшнiх установках, естакадах та каналах, якi являють собою по всiй довжинi безперервний ланцюг?
1 Через кожнi 60 м.
2(*) Через кожнi 40-50 м.

Вопрос 6
п.5.2.5. Якi з наведених об'єкти пiдлягають обов'язковому приєднанню до контуру заземлення при допомозi окремого вiдгалуження (незалежно вiд наявностi заземлення з'єднаних з ними комунiкацiй та конструкцiй)?
1 Технологiчне обладнання, яке встановлене на заземлених металевих площадках або основах i утворює з ними безперервний електричний ланцюг.
2(*) Об'єкти, на поверхнi та всерединi яких може утворюватися заряд: апарати, ємкостi, агрегати, в яких вiдбувається дроблення, розпилення, розбризкування продуктiв.
3(*) Футерованi та емальованi апарати (ємкостi).

Вопрос 7
п.5.2.6. Як повиннi приєднуватися до заземлювача резервуари та ємкостi об'ємом бiльше 50 куб.м?
1 За допомогою заземлюючого провiдника в нижнiй частинi резервуара чи ємкостi.
2(*) За допомогою не менше двох заземлюючих провiдникiв у дiаметрально протилежних точках.

Вопрос 8
п.5.2.6. Починаючи з якого об'єму ємностi повиннi приєднуватися до заземлювача за допомогою не менше двох заземляючих провiдників в дiаметрально протилежних точках?
1(*) Більше 50 куб.м, за виключенням вертикальних резервуарів діаметром до 2,5 м.
2 Більше 30 куб.м, за виключенням вертикальних резервуарів діаметром до 2 м.
3 Більше 70 куб.м, за виключенням вертикальних резервуарів діаметром до 3,5 м.

Вопрос 9
п.5.2.7. Якi фланцевi з'єднання трубопроводiв, апаратiв, корпусiв з кришкою та з'єднання на розбортуваннi не потребують установки спецiальних перемичок?
1(*) Не пофарбовані неелектропровідними фарбами, мають достатнiй для вiдведення заряду статичної електрики опiр не бiльше 10 Ом.
2 При застосованні шайб, виготовлених з дiелектричних матерiалiв.
3 Пофарбованi неелектропровiдними фарбами.

Вопрос 10
п.5.2.8. Згiдно з яким нормативним документом повинно бути виконане заземлення трубопроводiв, розташованих на зовнiшнiх естакадах?
1 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
2(*) Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87.

Вопрос 11
п.5.2.9. Яким вимогам по захисту від статичної електрики повинні відповідати наливні естакади та рейки залізничних колій в межах зливного-наливного фронту?
1(*) Стояки естакад повинні бути заземлені.
2(*) Рейки залізничних колій повинні бути електрично з'єднані між собою.
3(*) Рейки залізничних колій повинні бути приєднані до заземлюючого пристрою, який не зв'язаний з заземленням електротягової мережі.
4 Корпус цистерни повинен бути приєднаний до заземлюючого пристрою.

Вопрос 12
п.5.2.10. Протягом якого часу повиннi бути приєднанi до заземлюючого пристрою автоцистерни i танки наливних суден, що знаходяться пiд наливом i зливом зрiджених газiв та пожежонебезпечних рiдин?
1 Тiльки пiд час заповнення зрiдженими газами чи пожежонебезпечними рiдинами.
2 Тiльки пiд час спорожнення вiд зрiджених газiв чи пожежонебезпечних рiдин.
3(*) Протягом усього часу заповнення та спорожнення.

Вопрос 13
п.5.2.10. Де повиннi бути встановленi контактнi пристрої для приєднання заземлюючих провiдникiв вiд автоцистерн та наливних суден?
1 У мiсцi знаходження автоцистерн та наливних суден.
2(*) Поза межами вибухонебезпечної зони.

Вопрос 14
п.5.2.10. В якому порядку повинно проводитися заземлення автоцистерн та наливних суден?
1(*) Заземлюючий провiдник спочатку приєднується до корпусу автоцистерни чи танка, потiм до заземлюючого пристрою.
2 Заземлюючий провiдник спочатку приєднується до заземлюючого пристрою, потiм до корпусу автоцистерни чи танка.

Вопрос 15
п.5.2.11. Коли повинно проводитись вiдкриття люкiв автоцистерн та танкiв наливних суден та занурення в них шлангiв?
1 Тiльки пiсля приєднання заземлюючого провiдника до корпусу автоцистерни чи танка.
2(*) Тiльки пiсля приєднання заземлюючих провiдникiв до заземлюючого пристрою.

Вопрос 16
п.5.2.12. Як повиннi заземлюватися шланги з неелектропровiдних матерiалiв з металевими наконечниками?
1(*) Шланги повиннi бути обвитi мiдним дротом дiаметром не менше 2 мм (або мiдним тросиком перетином не менше 4 кв.мм) з шагом витка 100-150 мм. Один кiнець дроту (тросика) з'єднується пайкою (або пiд болт) з металевими заземленими частинами продуктопроводу, а другий - з наконечником шланга.
2 Шланги повиннi бути обвитi мiдним дротом дiаметром менше 2 мм (або мiдним тросиком перетином менше 4 мм) з шагом витка 100-150 мм. Один кiнець дроту (тросика) з'єднується пайкою або пiд болт з металевими заземленими частинами продуктопроводу, а другий - з наконечником шланга.
3 Шланги повиннi бути обвитi мiдним дротом дiаметром менше 2 мм (або мiдним тросиком перетином менше 4 мм) з шагом витка 100-150 мм. Один кiнець дроту (тросика) з'єднується пайкою або пiд болт з металевими заземленими частинами продуктопроводу, а другий - з заземлюючим пристроєм.

Вопрос 17
п.5.2.12. У якому випадку не вимагається обвивка шлангiв i рукавiв мiдним дротом чи мiдним тросиком?
1(*) При використаннi армованих шлангiв або антиелектростатичних рукавiв за умови обов'язкового з'єднання арматури або електропровiдного гумового шару з заземленим продуктопроводом та металевим наконечником шланга.
2 При використаннi армованих будь-яким матерiалом шлангiв або рукавiв за умови обов'язкового з'єднання арматури з заземлюючим пристроєм.

Вопрос 18
п.5.2.12. З яких матерiалiв повиннi бути виготовленi наконечники шлангiв?
1 Iз високомiцних неметалiв.
2(*) З мiдi або iнших металiв, якi не дають механiчної iскри.

Роздiл 4, Глава 3
Розсiювання заряду шляхом зменшення питомого об'ємного та поверхневого електричного опору

Вопрос 1
п.5.3.1. Яких заходiв необхiдно вживати у випадках, коли заземлення обладнання не запобiгає накопиченню небезпечної кiлькостi статичної електрики?
1 Використовувати дiелектричнi килимки i помости в мiсцях знаходження оператора.
2(*) Зменшити питомий об'ємний чи поверхневий електричний опiр матерiалiв.

Вопрос 2
п.5.3.1. Яким чином можна досягти зменшення питомого об'ємного i поверхневого електричного опору матерiалiв, якi переробляються?
1(*) Використанням зволожуючих пристроїв або антиелектростатичних речовин.
2 Використанням нейтралiзаторiв статичної електрики.

Вопрос 3
п.5.3.2. Що, крiм застосування антиелектростатичних речовин, рекомендується для зменшення питомого поверхневого електричного опору дiелектрикiв?
1(*) Збiльшувати вiдносну вологiсть повiтря до 55-80 % (коли це допускається умовами виробництва).
2 Зменшувати вiдносну вологiсть повiтря до 55 % i нижче (коли це допускається умовами виробництва).

Вопрос 4
п.5.3.2. В яких випадках збiльшення вологостi не забезпечує зменшення питомого поверхневого електричного опору матерiалу?
1(*) Коли матерiал, що електризується, гiдрофобний.
2(*) Коли температура матерiалу, що електризується, вище температури навколишнього сердовища.
3(*) Коли час руху матерiалу в зонi впливу зволожуючого повiтря менше, нiж час утворення адсорбованої вологої плiвки.
4 Коли матерiал, що електризується, є гiдрофiльним.
5(*) Коли температура повiтря в робочiй зонi вище температури, при якiй плiвка вологи може утриматися на матерiалi.

Вопрос 5
п.5.3.3. Що рекомендується для мiсцевого збiльшення вiдносної вологостi повiтря в зонi, де вiдбувається електризацiя матерiалiв?
1(*) Подача в цю зону водяної пари; при цьому електропровiднi предмети, якi знаходяться в цiй зонi, повиннi бути заземленi.
2 Пiдiгрiвання рiдин, що електризуються, до температури на 10 град.С вище температури навколишнього середовища.
3(*) Охолодження поверхонь, що наелектризувалися, до температури на 10 град.С нижче температури навколишнього середовища.
4(*) Розпилення води.
5(*) Вiльне випаровування з великих поверхонь води.

Вопрос 6
п.5.3.4. Що слiд застосовувати для зменшення питомого поверхневого електричного опору дiелектричних матерiалiв у випадку, коли пiдвищення вiдносної вологостi навколишнього середовища неефективне?
1 Знижувати температуру поверхнi дiелектричних матерiалiв.
2(*) Застосовувати антиелектростатичнi речовини.

Вопрос 7
п.5.3.4. Яким чином можна пiдвищити тривалiсть дiї антиелектростатичних речовин?
1(*) Введенням до складу матерiалiв, якi переробляються, рiзних полiмерних зв'язуючих.
2 Введенням воскоподiбних зв'язуючих або застосуванням високомолекулярних речовин з плiвкоутворюючими властивостями.
3(*) Застосуванням високомолекулярних антиелектростатичних засобiв з плiвкоутворюючими властивостями.

Вопрос 8
п.5.3.4. Якi є способи введення антиелектростатичних речовин до складу матерiалiв, що переробляються?
1(*) Додавання до мономерiв перед їх полiмеризацiєю.
2(*) Введення безпосередньо в момент самої полiмеризацiї.
3 Додавання антиелектростатичних речовин пiсля полiмеризацiї.
4(*) Введення пiд час вальцювання, екструзiї або змiщуваннi у змiшувачi.

Вопрос 9
п.5.3.5. Яким чином можна досягти зменшення питомого об'ємного електричного опору дiелектричних рiдин та розчинiв полiмерiв?
1(*) Введенням рiзних розчинених в них антиелектростатичних присадок, зокрема, солей металiв змiнної валентностi, вищих карбонових, нафтенових та синтетичних жирних кислот.
2 Введенням рiзних водорозчинних солей металiв змiнної валентностi.

Вопрос 10
п.5.3.6. В якому випадку дозволяється введення поверхнево-активних речовин та антиелектростатичних добавок для зменшення питомого об'ємного електричного опору дiелектричних рiдин та розчинiв полiмерiв?
1(*) Коли є дозвiл органiв санiтарного нагляду.
2 Коли їх ефективнiсть дозволяє покращити технологiчний процес i запобiгти виникненню запалюючих розрядiв статичної електрики.
3(*) Коли застосування їх не тягне за собою порушень технiчних вимог, що ставляться до продукцiї, яка випускається.

Роздiл 4, Глава 4
Нейтралiзацiя заряду на поверхнi твердих дiелектричних матерiалiв

Вопрос 1
п.5.4.1. У яких випадках рекомендується застосовувати найтралiзатори статичної електрики?
1 Коли створенi необхiднi умови для швидкого стiкання заряду.
2(*) Коли небезпечна дiя електризацiї обмежується яким-небудь мiсцем або невеликою кiлькiстю мiсць у технологiчному процесi.
3(*) Коли не можна досягти вiдведення заряду за допомогою бiльш простих засобiв.

Вопрос 2
п.5.4.2. Якi типи нейтралiзаторiв зарядiв статичної електрики необхiдно використовувати у вибухопожежонебезпечних примiщеннях усiх класiв?
1 Високовольтнi.
2(*) Радiоiзотопнi.

Вопрос 3
п.5.4.2. Якi нейтралiзатори зарядiв статичної електрики забороняється застосовувати при виготовленнi продукцiї санiтарно-гiгiєнiчного призначення (серветки, тампони, цигарковий та мундштучний папiр, тканини та iн.), а також зошитової продукцiї?
1(*) Радiоiзотопнi.
2 Iндукцiйнi.
3 Високовольтнi.

Вопрос 4
п.5.4.3. В яких випадках допускається застосування комбiнованих (iндукцiйно-радiоiзотопних) нейтралiзаторiв, а також вибухозахищених iндукцiйних та високовольтних нейтралiзаторiв?
1(*) У випадках, коли матерiал електризується настiльки сильно, що застосування радiоiзотопних нейтралiзаторiв не забезпечує нейтралiзацiю заряду статичної електрики.
2 У випадках, коли застосування високовольтних нейтралiзаторiв малоефективне.

Вопрос 5
п.5.4.4. Коли слiд застосовувати iндукцiйнi нейтралiзатори?
1(*) У всiх випадках, коли дозволяє характер технологiчного процесу та конструкцiя машин.
2 У всiх випадках, коли рiвень електризацiї матерiалу ще не викликає появи коронного розряду.

Вопрос 6
п.5.4.5. В яких випадках необхiдно застосовувати високовольтнi нейтралiзатори та нейтралiзатори ковзного розряду?
1 У випадку необхiдностi нейтралiзацiї заряду у вибухонебезпечних примiщеннях.
2(*) У випадку неможливостi застосування iндукцiйних нейтралiзаторiв або недостатньої їх ефективностi у примiщеннях, якi не є вибухонебезпечними.

Вопрос 7
п.5.4.5. Якi спецiальнi заходи необхiдно передбачити при використаннi як голкових iндукцiйних, так i високовольтних нейтралiзаторiв?
1 Заходи, що запобiгають травмуванню електричним розрядом з голок нейтралiзаторiв.
2(*) Заходи, що запобiгають можливостi травмування обслуговуючого персоналу голками нейтралiзаторiв.

Вопрос 8
п.5.4.6. Де слiд застосовувати аеродинамiчнi нейтралiзатори?
1 У тих мiсцях, де є можливiсть встановити нейтралiзатори у безпосереднiй близькостi вiд зарядженої поверхнi.
2(*) У важкодоступних мiсцях, на поверхнi об'єктiв, що мають складну конфiгурацiю, безперервно змiнюють геометричнi розмiри.

Вопрос 9
п.5.4.6. Якi вимоги ставляться до аеродинамiчних нейтралiзаторiв (крiм радiоiзотопних), якi повиннi застосовуватися у вибухопожежонебезпечному примiщеннi?
1(*) Нейтралiзатори повиннi бути вибухозахищеними або розташовуватися у сусiднiх примiщеннях, якi не є вибухонебезпечними.
2 Нейтралiзатори повиннi мати металевий надiйно заземлений корпус i розташовуватися в мiсцях найбiльш iнтенсивної електризацiї речовин i матерiалiв.

Вопрос 10
п.5.4.6. Якi нейтралiзатори слiд застосовувати у тому випадку, коли на зарядженому матерiалi iснують як позитивно, так i негативно зарядженi дiлянки?
1(*) Нейтралiзатори, якi забезпечують утворення в повiтряному потоцi як позитивних, так i негативних iонiв.
2 Нейтралiзатори, якi забезпечують утворення в повiтряному потоцi позитивних iонiв.
3 Нейтралiзатори, якi забезпечують утворення в повiтряному просторi негативних iонiв.

Вопрос 11
п.5.4.6. У якому випадку ступiнь iонiзацiї повiтряного потоку зменшується повiльнiше при тiй самiй вiдстанi вiд нейтралiзатора?
1(*) При використаннi унiполярної iонiзацiї повiтряного потоку.
2 При використаннi бiполярної iонiзацiї повiтряного потоку.

Роздiл 4, Глава 5
Запобiгання небезпечним розрядам з рiдин

Вопрос 1
п.5.5.1. В яких випадках швидкiсть транспортування рiдин по трубопроводах та витiкання їх в апарати не обмежується?
1 Коли трубопроводи та технологiчна апаратура, по яких транспортуються чи в яких переробляються легкозаймистi рiдини, мають надiйнi перемички на фланцевих з'єднаннях трубопроводiв i з'єднанi iз заземлюючим контуром.
2(*) Коли в трубопроводах та технологiчнiй апаратурi, в яких мiстяться рiдкi продукти, виключена можливiсть утворення вибухонебезпечних концентрацiй пароповiтряних сумiшей (температура рiдини нижче нижньої температурної межi вибуховостi, середовище не мiстить окислювачiв i знаходиться пiд надлишковим тиском; апарати та комунiкацiї заповненi iнертними газами).

Вопрос 2
п.5.5.1. Яким чином слiд обмежувати швидкiсть руху рiдин по трубопроводах та витiкання їх в апарати (резервуари)?
1 Так, щоб щiльнiсть заряду, потенцiал, напруженiсть поля в апаратi, який заповнюється, не перевищували значення 0,8 мiнiмальної енергiї запалювання оточуючого середовища, при якому можливе виникнення iскрового розряду.
2(*) Таким чином, щоб щiльнiсть заряду, потенцiал, напруженiсть поля в апаратi, який заповнюється, не перевищували значення 0,4 мiнiмальної енергiї запалювання оточуючого середовища, при якому можливе виникнення iскрового розряду.

Вопрос 3
п.5.5.1. Якi швидкостi транспортування рiдин по металевих заземлених трубопроводах є безпечними?
1(*) До 10 м/с рідин з питомим об'ємним електричним опором до 0,1 МОм*м.
2(*) До 5 м/с рідин з питомим об'ємним електричним опором до 1 ГОм*м.
3 До 3 м/с рідин з питомим об'ємним електричним опором до 1000 ГОм*м.

Вопрос 4
п.5.5.1. Яка допустима швидкiсть транспортування та витiкання рiдин з питомим об'ємним електричним опором бiльше 1000 000 000 Ом.м iз заземлених металевих трубопроводiв в заземленi металевi резервуари?
1 1,5 м/с.
2(*) 1,0 м/с.

Вопрос 5
п.5.5.2. Де повиннi встановлюватися пристрої для вiдведення заряду з рiдкого продукту?
1(*) На завантажувальному трубопроводi безпосередньо коло входу в апарат (резервуар), який заповнюється, або всерединi апарату до виходу зарядженого потоку на поверхню рiдини, яка є в апаратi.
2 На початку завантажувального трубопроводу або на виходi з резервуара, з якого витiкає рiдина.

Вопрос 6
п.5.5.3. Якi пристрої можуть бути використанi для вiдведення заряду з рiдкого продукту?
1(*) Iндукцiйнi нейтралiзатори.
2 Високовольтнi нейтралiзатори.
3(*) Релаксацiйнi ємкостi.

Вопрос 7
п.5.5.3. За якою формулою визначається дiаметр релаксацiйної ємкостi?
1(*) Др = Дт корень кв. [2Vт].
2 Др = корень кв. [2ДтДтVтРv].

Вопрос 8
п.5.5.3. За якою формулою визначається довжина релаксацiйної ємкостi?
1(*) -11 L = 2,2 x 10 ЕРv.
2 -11 L = 2,2 x 10 Е/Рv.

Вопрос 9
п.5.5.4. Якi пристрої можуть бути використанi для вiдведення заряду всерединi апарата (резервуара), що заповнюється?
1(*) Клiтки з заземленої металевої сiтки, якi охоплюють деякий об'єм бiля кiнця завантажувального патрубка так, щоб заряджений потiк з патрубка поступав усередину клiтки.
2(*) Спецiальнi насадки на кiнцi завантажувального патрубка, якi так формують та направляють витiкаючий заряджений струмiнь, щоб забезпечити максимальний час розповсюдження його на поверхнi днища та стiнок апарата (резервуара), що заповнюється.
3 Спецiальнi насадки на кiнцi завантажувального патрубка, якi формують та направляють витiкаючий струмiнь таким чином, щоб всередину апарата вiн попадав не суцiльним потоком, а у виглядi бризок.
4(*) Нейтралiзатори занурювального типу, якi являють собою товстостiнну трубу з дiелектрика з установленими в нiй протяжними електродами.

Вопрос 10
п.5.5.4. За якою формулою визначається об'єм клiтки, призначеної для вiдведення заряду всерединi апарата (резервуара), що заповнюється?
1(*) V = Q * t/3600.
2 V = Q * t/60.

Вопрос 11
п.5.5.5. Якi засоби захисту вiд статичної електрики можна використовувати для забезпечення вiдводу заряду з потоку рiдини, що електризується, в дiапазонi змiн питомого об'ємного електричного опору вiд 1 до 10 000 ГОм*м?
1 Водорозчиннi антиелектростатичнi присадки, якi додаються до рiдини.
2(*) Автономнi системи, якi складаються з iндукцiйного струнного нейтралiзатора та пристрою для забезпечення релаксацiї.

Вопрос 12
п.5.5.6. Яких заходiв слiд вживати для запобiгання небезпечних iскрових розрядiв з поверхнi горючих та легкозаймистих рiдин в апаратах та резервуарах?
1(*) Не допускати наявностi на поверхнi горючих та легкозаймистих рiдин в апаратах та резервуарах незаземлених електропровiдних плаваючих предметiв.
2 Не допускати наявностi на поверхнi горючих та легкозаймистих рiдин в апаратах та резервуарах заземлених електропровiдних плаваючих предметiв.

Вопрос 13
п.5.5.6. З яких матерiалiв повиннi виготовлятися понтони, призначенi для зменшення втрати рiдини вiд випаровування, та поплавки буйкових та поплавкових рiвнемiрiв?
1 З неелектропровiдних матерiалiв. При цьому понтони повиннi мати електропровiдну окантовку.
2(*) З електропровiдних матерiалiв. При будь-якому положеннi понтони повиннi мати надiйний контакт iз заземленням.

Вопрос 14
п.5.5.6. Яких заходiв слiд вживати у випадку, коли при iснуючiй технологiї виробництва неможливо запобiгти наявностi на поверхнi рiдини незаземлених плаваючих предметiв?
1(*) Заходiв, якi виключають можливiсть створення над нею вибухонебезпечного середовища.
2 Заходiв, якi виключають можливiсть випадкового контакту цих предметiв iз заземленими електропровiдними деталями обладнання.

Вопрос 15
п.5.5.6. В яких випадках дозволяється використання неелектропровiдних плаваючих пристроїв та предметiв, призначених для зменшення втрат рiдини вiд випаровування?
1 У разi узгодження з регiональним органом Держнаглядохоронпрацi.
2(*) У разi узгодження iз спецiалiзованою органiзацiєю.

Вопрос 16
п.5.5.7. Як повиннi подаватися рiдини в апарати, резервуари, тару?
1(*) Так, щоб не допускати їхнього розбризкування, розпилення.
2 Так, щоб не допустити їхньої подачi в апарати, резервуари, тару суцiльним нерозривним потоком.

Вопрос 17
п.5.5.8. Яка повинна бути вiдстань вiд кiнця завантажувальної труби до дна приймальної посудини?
1 Не менше 250 мм.
2 Не бiльше 300 мм.
3(*) Не бiльше 200 мм.

Вопрос 18
п.5.5.8. Як повинен бути направлений струмiнь рiдини, яка подається в приймальну посудину?
1(*) Уздовж стiнки посудини.
2 Перпендикулярно до дна посудини i по її центру.

Вопрос 19
п.5.5.8. В якому випадку вiдстань вiд кiнця завантажувальної труби до дна приймальної посудини i напрямок струменя рiдини не нормуються?
1 Коли гарантована герметичнiсть посудини, в яку подається рiдина.
2(*) Коли гарантована неможливiсть виникнення в приймальнiй посудинi вибухонебезпечних концентрацiй парогазових сумiшей.

Вопрос 20
п.5.5.9. Якщо в резервуарi є залишок рiдини, то як в такому випадку повинна поступати нова рiдина в резервуар?
1 Вище рiвня залишку рiдини.
2(*) Нижче рiвня залишку рiдини.

Вопрос 21
п.5.5.9. З якою швидкiстю повиннi подаватися рiдини з питомим об'ємним електричним опором бiльше 100 000 Ом.м на початку заповнення порожнього резервуара до моменту занурення кiнця завантажувальної труби?
1 Не бiльше 3 м/с.
2(*) Не бiльше 0,5 м/с.

Вопрос 22
п.5.5.10. Коли дозволяється ручний вiдбiр рiдини з резервуарiв та ємкостей, а також вимiрювання рiвня за допомогою рiзного роду мiрних лiнiйок та метр-штокiв через люки?
1(*) Тiльки пiсля закiнчення часу, що втричi перевищує постiйну часу релаксацiї заряду пiсля припинення руху рiдини, коли вона знаходиться в станi спокою.
2 Тiльки пiсля закiнчення часу, що перевищує постiйну часу релаксацiї заряду, зразу пiсля видалення з рiдини кiнця завантажувальної труби.

Вопрос 23
п.5.5.10. Пристрої для проведення вимiрiв рiвня рiдини повиннi бути виготовленi з матерiалу, який має питомий об'ємний електричний опiр...
1 Не бiльше 100 МОм*м.
2(*) Менше 0,1 МОм*м.

Вопрос 24
п.5.5.10. Яких умов потрiбно дотримуватися при виготовленнi пристроїв для вимiрювання рiвня рiдини з дiелектричних матерiалiв?
1(*) Умов електростатичної iскробезпеки.
2 Умов електричної безпеки.

Роздiл 4, Глава 6
Запобiгання небезпечним розрядам у газових потоках

Вопрос 1
п.5.6.1. Яких заходiв слiд вживати для запобiгання виникненню небезпечних iскрових розрядiв пiд час перемiщення газiв i парiв по трубопроводах та апаратах?
1 Усюди, де це технологiчно можливо, вводити в гази i пари, якi перемiщуються, водяну пару.
2(*) Усюди, де це технологiчно можливо вживати заходiв для виключення присутностi в газових потоках твердих та рiдких частинок.

Вопрос 2
п.5.6.2. Як вiдомо, конденсацiя парiв та газiв при великому перепадi тискiв викликає сильну електризацiю газових струменiв пiд час витiкання через нещiльностi. На що слiд звернути особливу увагу при експлуатацiї обладнання, яке утримує пари та гази пiд високим тиском?
1(*) На герметизацiю обладнання.
2 На вiдсутнiсть у зонi струменiв легкозаймистих речовин i матерiалiв.

Вопрос 3
п.5.6.3. Чи допускається присутнiсть у газовому потоцi незаземлених металевих частин та деталей обладнання?
1 Допускається.
2(*) Не допускається.

Роздiл 4, Глава 7
Вiдведення заряду при переробцi сипких та дрiбнодисперсних матерiалiв

Вопрос 1
п.5.7.1. В якому обладнаннi необхiдно вести переробку, транспортування, сушiння та розмелювання сипких (особливо дрiбнодисперсних матерiалiв)?
1 У дiелектричному неелектропровiдному обладнаннi.
2(*) У металевому або електропровiдному неметалевому обладнаннi.

Вопрос 2
п.5.7.2. Якi труби слiд застосовувати для зменшення електризацiї пiд час транспортування гранульованих, подрiбнених i порошкоподiбних полiмерних метерiалiв?
1(*) Труби з того ж або з близького за складом полiмерного матерiалу.
2 Металевi труби.

Вопрос 3
п.5.7.3. Яка повинна бути вологість матеріалів в установках при транспортуванні та розмелюванні їх в повітряних потоках (струменях) повітря, що подається, для виключення додаткових заходів безпеки?
1(*) Відносна вологість повітря на виході з пневмотранспорту, а також в місці розмелювання матеріалів в млинах, складає не менше 65 %.
2 Відносна вологість повітря на виході з пневмотранспорту, а також в місці розмелювання матеріалів в млинах, складає не менше 75 %.
3 Відносна вологість повітря на виході з пневмотранспорту, а також в місці розмелювання матеріалів в млинах, складає не менше 55 %.

Вопрос 4
п.5.7.3. В якому випадку рекомендується застосовувати iонiзацiю повiтря у транспортних трубопроводах, бункерах, циклонах?
1 Коли за технологiчними умовами є можливiсть встановити спецiальнi iонiзуючi пристрої.
2(*) Коли за технологiчними умовами збiльшення вiдносної вологостi повiтря, що подається в апарати, не припустимо.

Вопрос 5
п.5.7.4. В якому випадку процеси переробки i пневмотранспортування сипких матерiалiв повиннi проводитися в атмосферi iнертного газу?
1 Коли є технологiчна можливiсть використання такого запобiжного заходу.
2(*) Коли iншi заходи з якихось причин не можуть бути використанi.

Вопрос 6
п.5.7.5. Що слiд здiйснити для покращення умов стiкання заряду з тканинних рукавiв, якi застосовуються для затарювання гранульованих та iнших сипких матерiалiв, та з'єднання рухомих елементiв обладнання з нерухомими, а також з рукавними фiльтрами?
1 Належить збiльшити вiдносну вологiсть повiтря до 50 %.
2(*) Належить просочувати їх розчинами поверхнево-активних речовин з наступним просушуванням.

Вопрос 7
п.5.7.5. Яке антиелектростатичне просочення слiд вибирати для рукавних фiльтрiв?
1(*) Яке не знижує пiсля просушування фiльтруючих властивостей тканини.
2 Яке має хорошi адгезiйнi властивостi i утворює суцiльну поверхневу плiвку.

Вопрос 8
п.5.7.6. Як слiд завантажувати сипкi продукти в люки апаратiв, в яких мiстяться рiдини при температурi вище їх температури спалаху?
1 Безпосередньо з паперових, полiетиленових, полiхлорвiнiлових та iнших дiелектричних мiшкiв.
2(*) Застосовувати металевi шнековi, секторнi та iншi живильники.

Вопрос 9
п.5.7.7. Яких заходiв слiд вживати для запобiгання вибухам пилу вiд iскрових розрядiв?
1(*) Уникати вибухонебезпечних пилоповiтряних сумiшей.
2(*) Не допускати падiння та скидання пилу, утворененя клубiв пилу та його завихрення.
3(*) Очищати систематично обладнання та будiвельнi конструкцiї в примiщеннях вiд пилу, що осiв, в термiни, встановленi дiючими нормами та правилами.
4 Очищати систематично обладнання та будiвельнi конструкцiї в примiщеннях вiд пилу, що осiв, в кiнцi змiни.

Роздiл 4, Глава 8
Захист футерованого та неметалевого обладнання

Вопрос 1
п.5.8.1. Яке футероване та неметалеве обладнання, в котрому поверхні, які мають контакт з речовинами (сировиною, напівпродуктами, готовою продукцією), яке переробляється, вважається електропровідним?
1(*) Виготовлено з матеріалів з питомим об'ємним електричним опором не більше 0,1 МОм*м.
2 Виготовлено з матеріалів з питомим об'ємним електричним опором не більше 10 МОм*м.

Вопрос 2
п.5.8.2. Яке обладнання вважається антиелектростатичним?
1(*) В якому поверхні, що мають контакт з речовинами, котрі перероблюються, виготовленi з матерiалу з питомим електричним опором не більше 100000000 Ом*м.
2 В якому поверхні, що мають контакт з речовинами, котрі перероблюються, виготовленi з матерiалу з питомим електричним опором не більше 1000000000 Ом*м.
3 В якому поверхні, що мають контакт з речовинами, котрі перероблюються, виготовленi з матерiалу з питомим електричним опором більше 100000000 Ом*м.

Вопрос 3
п.5.8.3. Яке обладнання вважається дiелектричним?
1(*) В котрому поверхні, які мають контакт з речовинами, що переробляються, виготовлені з матеріалу з питомим об'ємним електричним опором більше 100000000 Ом*м.
2 В котрому поверхні, які мають контакт з речовинами, що переробляються, виготовлені з матеріалу з питомим об'ємним електричним опором більше 100000 Ом*м.
3 В котрому поверхні, які мають контакт з речовинами, що переробляються, виготовлені з матеріалу з питомим об'ємним електричним опором більше 1000000000000 Ом*м.

Вопрос 4
п.5.8.4. Як повинен здiйснюватися захист вiд статичної електрики електропровiдного неметалевого обладнання?
1 Такими методами, якi передбаченi цими Правилами для дiелектричного обладнання.
2(*) Методами, передбаченими цими Правилами для металевого обладнання.

Вопрос 5
п.5.8.5. Який електричний опiр можуть мати металевi частини та деталi, наявнi в антиелектростатичному та дiелектричному неметалевому обладнаннi?
1 Не бiльше 10 Ом.
2(*) Не бiльше 100 Ом.
3 Не бiльше 4 Ом.

Вопрос 6
п.5.8.6. Яких заходiв захисту вiд стателектрики слiд вживати пiд час транспортування по дiелектричних трубопроводах речовин i матерiалiв з питомим об'ємним електричним опором бiльше 100 000 Ом.м?
1(*) Зовнішня поверхня діелектричних трубопроводів повинна металізуватися або фарбуватися електропровідними емалями та лаками, при цьому повинен бути забезпечений електричний контакт між електропровідним шаром та заземленою металевою арматурою.
2(*) Допускається обмотувати діелектричні трубопроводи металевим дротом перетином не менше 4 кв.мм кроком намотки 100-150 мм, який має бути приєднаний до заземленої металевої арматури, або укладати їх на суцільній електропровідній основі.
3(*) Електропровідне покриття (або обмотування) зовнішніх поверхонь, суцільні електропровідні основи, окремі електропровідні елементи та арматура діелектричних трубопроводів повинні становити на всій довжині суцільний електричний ланцюг, який в межах цеху (відділення, установки) повинен бути приєднаний до контуру заземлення через кожні 20-30 м, але не менше ніж в двох точках.
4 Не дозволяється використовувати опори трубопроводів з полімерних матеріалів.

Вопрос 7
п.5.8.7. Що потрiбно зробити для забезпечення необхiдного контакту з заземленням антиелектростатичних неметалевих трубопроводiв?
1(*) Обвити їх металевим дротом перетином не менше 4 кв.мм, кроком намотки 100-150 мм, який має бути приєднаний до заземленої металевої арматури.
2(*) Укласти їх на суцiльнiй електропровiднiй основi.
3 Приєднати трубопровiд до контуру заземлення.

Вопрос 8
п.5.8.8. Якi додаткові вимоги ставляться до опор трубопроводiв з полiмерних матерiалiв?
1 Опори повиннi бути виготовленi з того або з близького до складу полiмерного матерiалу.
2(*) Опори повиннi бути виготовленi з електропровiдних матерiалiв та заземленi або мати заземленi прокладки з електропровiдних матерiалiв, де на них спираються трубопроводи.

Вопрос 9
п.5.8.9. При яких швидкостях рiдини з питомим об'ємним опором не бiльше 1000 МОм*м практично не електризуються пiд час руху в трубопроводах та апаратах?
1 До 5 м/с - у трубопроводах та апаратах з дiелектричних матерiалiв та з дiелектричною футеровкою.
2(*) До 2 м/с - у трубопроводах та апаратах з дiелектричних матерiалiв та з дiелектричною футеровкою.
3(*) До 5 м/с - у трубопроводах та апаратах з антиелектростатичного матерiалу та з антиелектростатичною футеровкою.
4 До 2 м/с - у трубопроводах та апаратах з антиелектростатичного матерiалу та з антиелектростатичною футеровкою.

Вопрос 10
п.5.8.10. Як здiйснити заземлення внутрiшнього електропровiдного шару апарата у тому випадку, коли зробити суцiльним шаром покриття внутрiшньої та зовнiшньої поверхонь апарата неможливо?
1(*) Шляхом застосування додаткових електродiв або провiдникiв.
2 Шляхом застосування електропровiдних лакiв i емалей.

Вопрос 11
п.5.8.11. Якщо питомий об'ємний електричний опiр середовища в апаратi не перевищує 1 ГОм *м для рiдких середовищ та 0,1 Г Ом*м - для сипких, то що допускається для вiдведення статичної електрики вiд речовин, котрi всерединi дiелектричного обладнання i здатнi накопичувати заряди вiд наелектризованої поверхнi цього обладнання?
1 Уведення одного заземленого електрода, стiйкого до даного середовища.
2(*) Уведення не менше двох заземлених електродiв, стiйких до даного середовища.

Роздiл 4, Глава 9
Вiдведення заряду, що виникає на людях, пересувних ємкостях та апаратах

Вопрос 1
п.5.9.1. З яких матерiалiв необхiдно виготовляти пересувнi апарати i посудини для транспортування дiелектричних та легкозаймистих речовин?
1(*) З електропровiдних.
2 З дiелектричних.

Вопрос 2
п.5.9.1. З якого металу можна використовувати ланцюжки для забезпечення контакту вiзка або електрокари з землею та електропровiдною пiдлогою при транспортуваннi вибухонебезпечних речовин по цеху?
1(*) З мiдi або з iншого металу, що не дає механiчної iскри.
2 Зi сталi.

Вопрос 3
п.5.9.2. Якою повинна бути пiдлога в мiсцях заповнення пересувних посудин?
1 Дiелектричною, яка не вбирає рiдини, що розливаються.
2(*) Електропровiдною або покрита заземленими металевими листами.

Вопрос 4
п.5.9.2. Як, крiм влаштування електропровiдних пiдлог, допускається заземлення пересувних посудин?
1(*) Шляхом приєднання їх до заземлюючого пристрою мiдним тросиком iз струбциною.
2 Шляхом приєднання їх до корпусу будь-якого металевого обладнання.

Вопрос 5
п.5.9.3. Які заходи захисту від статичної електрики слід вживати при заповненні пересувних посудин місткістю більше 10 л?
1(*) Наконечник шланга повинен бути опущений до дна посудині на відстань не більше 200 мм.
2(*) Якщо діаметр горловини посудини не дозволяє опустити шланг усередину, необхідно використовувати заземлену лійку з міді чи іншого електропровідного матеріалу, який не дає механічної іскри. Кінець заземленої лійки повинен знаходитись на відстані не більше 200 мм від дна посудини.
3(*) Якщо використовується коротка заземлена лійка (кінець лійки знаходиться на відстані більше 200 мм від дна посудини), то до кінця лійки повинен бути приєднаний ланцюжок з електропровідного матеріалу, що не дає механічної іскри і який при опусканні лійки в посудину повинен лягати на її дно.
4 Швидкість руху рідини при заповненні посудини з діелектричного матеріалу повинна бути не більше 2 м/с.
5 Швидкість руху рідини при заповненні посудини з антиелектростатичного матеріалу повинна бути не більше 5 м/с.

Вопрос 6
п.5.9.4. Укажiть основний метод запобiгання небезпечним iскровим розрядам, якi виникають внаслiдок накопичення на тiлi людини заряду статичної електрики?
1 Улаштування заземлених рукояток, поручнiв, помостiв.
2(*) Забезпечення електростатичної провiдностi пiдлоги та використання антиелектростатичного взуття.

Вопрос 7
п.5.9.5. Яким чином можна надати взуттю антиелектростатичних властивостей за вiдсутностi спецiального взуття?
1 Допускається пробивати пiдошву металевими цвяхами, через якi буде здiйснюватися електричний контакт тiла людини з електропровiдною пiдлогою.
2(*) Допускається прошивати або пробивати пiдошву електропровiдними матерiалами, якi не дають механiчної iскри i виходять пiд устiлку.

Вопрос 8
п.5.9.5. З якої пряжi дозволяється використовувати шкарпетки для прискорення стiкання електростатичного заряду з тiла людини?
1(*) Бавовняної.
2 Синтетичної.
3 Шерстяної.

Вопрос 9
п.5.9.6. Як слiд вiдводити заряд статичної електрики з тiла людини у тому випадку, коли робiтник виконує роботу в неелектропровiдному взуттi сидячи?
1(*) За допомогою антиелектростатичного халата в поєднаннi з електропровiдною подушкою стiльця.
2(*) За допомогою електропровiдних браслетiв, з'єднаних з землею через опір 0,1-10 МОм.
3 За допомогою електропровiдних браслетiв, з'єднаних з землею через опір менше 0,1 МОм.

Вопрос 10
п.5.9.7. Якою повинна бути пiдлога у вибухонебезпечних примiщеннях для забезпечення безперервного вiдведення заряду з тiла людини, з пересувних посудин та апаратiв?
1(*) Електростатично провiдною.
2 Дiелектричною.

Вопрос 11
п.5.9.7. В якому випадку покриття пiдлоги вважається електростатично провiдним?
1(*) Коли електричний опiр мiж металевою пластиною площею 20 кв.см, покладеною на пiдлогу та притиснутою до неї силою в 5 кгс, та контуром заземлення не перевищує 1 МОм.
2 Коли електричний опiр мiж металевою пластиною площею 50 кв.см, покладеною на пiдлогу та притиснутою до неї силою в 25 кгс, та контуром заземлення не перевищує 10 МОм.

Вопрос 12
п.5.9.7. Що таке розсiююча пiдлога?
1 Це пiдлога, яка характеризується електричним опором більше 1 ГОм.
2(*) Це пiдлога, яка характеризується електричним опором від 1 МОм до 1 ГОм.

Вопрос 13
п.5.9.7. Що таке астатична пiдлога?
1(*) Це пiдлога, яка характеризується електричним опором бiльше 10 ГОм i в якiй зведено до мiнiмума виникнення зарядiв при роздiленнi контакта поверхонь чи при тертi з iншим матерiалом, а саме пiдошви взуття чи колес.
2 Це пiдлога, яка характеризується електричним опором менше 10 МОм i в якiй зведено до мiнiмума виникнення іскрових зарядiв при тертi з iншими матерiалами.

Вопрос 14
п.5.9.8. В якому одязi забороняється проведення робiт у серединi ємкостей та апаратiв, де можливе утворення вибухонебезпечних паро-, газо- та пилоповiтряних сумiшей?
1 У комбiнезонах, куртках та iншому верхньому одязi з бавовняних матерiалiв.
2(*) У комбiнезонах, куртках та iншому верхньому одязi з матерiалiв, що електризуються.

Вопрос 15
п.5.9.9. Чи поширюється дiя ГОСТ 12.I.045-84 на регламентацiю напруженостi електростатичного поля на робочих мiсцях користувачiв дисплейних термiналiв?
1 Не поширюється.
2(*) Так, поширюється.

Роздiл 4, Глава 10
Вiдведення заряду вiд частин, якi обертаються, та пасових передач

Вопрос 1
п.5.10.1. Якi засоби слiд застосовувати для забезпечення контакту в електропровiдних пiдшипниках апаратiв та електропровiдних частин, що обертаються, iз землею?
1 Антифрикцiйнi мастила.
2(*) Електропровiднi мастила.

Вопрос 2
п.5.10.1. Якi методи вiдведення заряду вiд частин, що обертаються, слiд використовувати у випадку, коли немає можливостi застосовувати антиелектропровiднi мастила або iншi простiшi методи?
1 Обдувати iнертним газом.
2(*) Застосувати нейтралiзатори статичної електрики.

Вопрос 3
п.5.10.2. Як слiд з'єднувати електродвигун з виконавчим механiзмом у вибухонебезпечних цехах?
1(*) Так, щоб забезпечити електричний контакт осi двигуна та виконавчого механiзму.
2 Так, щоб забезпечити надiйну електричну iзоляцiю осi двигуна вiд виконавчого механiзму.

Вопрос 4
п.5.10.3. Який питомий об'ємний електричний опiр повиннi мати пасовi передачi та всi частини упаковки, з якими вони контактують, для вiдведення електростатичного заряду?
1(*) Не бiльше 0,1 МОм*м.
2 Не бiльше 100 МОм*м.

Вопрос 5
п.5.10.4. Укажить засоби запобiгання небезпечнiй електризацiї у випадку застосування пасiв, виготовлених з матерiалiв з питомим об'ємним електричним опором бiльше 100 000 Ом.м.
1(*) Збiльшення вiдносної вологостi повiтря в мiсцях розташування пасової передачi не менше нiж до 70 %.
2 Збiльшення вiдносної вологостi повiтря в цеху не бiльше нiж до 70 %.
3(*) Використання електропровiдних покриттiв (мастил) пасiв.
4(*) Iонiзацiя повiтря за допомогою встановлених з внутрiшньої сторони паса якомога ближче до точки його сходу зi шкiву.

Вопрос 6
п.5.10.5. Якими розчинами забороняється змащування пасiв у вибухонебезпечних примiщеннях усiх класiв?
1 Глiцерином та речовинами, якi зменшують поверхневий електричний опiр пасiв.
2(*) Канiфоллю, воском та iншими речовинами, якi збiльшують поверхневий електричний опiр пасiв.

Роздiл 5
Експлуатацiя пристроїв захисту вiд статичної електрики

Вопрос 1
п.6.1. Коли повинно проводитися прийняття пристроїв захисту вiд статичної електрики?
1 Перед прийняттям технологiчного та енергетичного обладнання вiдповiдно до вимог будiвельних норм та правил приймання в експлуатацiю завершених будiвництвом пiдприємств, будов i споруд.
2(*) Одночасно з прийняттям технологiчного та енергетичного обладнання вiдповiдно до вимог будiвельних норм та правил приймання в експлуатацiю завершених будiвництвом пiдприємств, будов i споруд.

Вопрос 2
п.6.2. На кого покладається вiдповiдальнiсть за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики в межах пiдприємства?
1(*) На особу, призначену керiвником (власником) пiдприємства.
2 На керiвника (власника) пiдприємства.

Вопрос 3
п.6.3. Вiдповiдно до яких нормативних актiв здiйснюється експлуатацiя електричних нейтралiзаторiв рiзних типiв?
1(*) Iнструкцiй з експлуатацiї.
2(*) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
3 Дiючих санiтарних правил.
4(*) Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Вопрос 4
п.6.3. Вiдповiдно до яких нормативних актiв здiйснюється експлуатацiя радiоiзотопних нейтралiзаторiв?
1(*) Дiючих санiтарних правил.
2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Вопрос 5
п.6.4. Хто складає графiк ремонту нейтралiзаторiв статичної електрики?
1(*) Начальник цеху.
2 Технолог цеху.

Вопрос 6
п.6.4. Хто затверджує графiк ремонту нейтралiзаторiв?
1 Начальник цеху.
2(*) Технiчний керiвник заводу.

Вопрос 7
п.6.5. Хто складає графiк ремонту зволожувачiв повiтря?
1(*) Начальник цеху.
2 Механiк цеху.

Вопрос 8
п.6.5. В якому випадку здiйснюється позаплановий ремонт зволожувачiв повiтря?
1 Коли за прогнозами передбачається тривала суха погода.
2(*) Якщо вони перестають забезпечувати необхiдну вiдносну вологiсть повiтря у примiщеннi.

Вопрос 9
п.6.6. Коли повиннi проводитися огляд та вимiрювання електричного опору заземлюючих пристроїв для захисту вiд статичної електрики?
1 Один раз на пiвроку.
2(*) Одночасно з перевiркою заземлення електрообладнання цехових установок вiдповiдно до вимог ПТЕ i ПТБ електроустановок споживачiв.

Роздiл 6
Вiдповiдальнiсть за порушення Правил

Вопрос 1
абз.1. Яку вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством несуть особи, виннi у порушеннi цих Правил?
1 Моральну.
2(*) Дисциплiнарну.
3(*) Адмiнiстративну.
4(*) Матерiальну.
5(*) Кримiнальну.

Вопрос 2
абз.2. Хто несе вiдповiдальнiсть за безпеку конструкцiї, правильнiсть вибору матерiалiв, якiсть виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту i технiчного дiагностування, а також за вiдповiднiсть об'єкта цим Правилам?
1(*) Пiдприємство, установа, органiзацiя, що виконують вiдповiднi роботи.
2 Пiдприємство, установа, органiзацiя, що замовили вiдповiднi роботи.

Вопрос 3
абз.3. Хто несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання вимог цих Правил?
1 Керiвники служб охорони працi пiдприємств, установ та органiзацiй.
2(*) Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй та iншi посадовi особи в межах покладених на них завдань та функцiональних обов'язкiв згiдно з чинним законодавством.

6 Ноябрь, 2014              2203              ]]>Печать]]>
0 / 0 ( Нет оценки )

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Дva plus trи ? (цифрой)


Вверх страницы