ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

Вопросы с ответами к Інструкцiї про розслiдування i облiк технологiчних порушень на обєктах електроенергетики i в обєднанiй енергетичнiй системi України

Представляем на Ваше рассмотрение ориентировочные вопросы с ответами для подготовки к проверке знаний по " Інструкцiї про розслiдування i облiк технологiчних порушень на об'єктах електроенергетики i в об'єднанiй енергетичнiй системi України"

Роздiл 1
Загальнi положення

Вопрос 1
п.3.1. Що згiдно з даною Iнструкцiєю пiдлягає розслiдуванню та облiку?
1(*) Пошкодження енергоустановок або їх устаткувань i споруд пiд час роботи, ремонту, комплексного випробування, резерву, консервацiї.
2(*) Неприпустиме вiдхилення параметрiв i технiчного стану енергоустановок, що призвело до виведення їх з ладу.
3(*) Втрата стiйкостi енергосистеми або роздiлення енергосистеми на частини, що спричинило вiдключення споживачiв.
4(*) Пiдвищення напруги в контрольних точках магiстральної електромережi понад допустимi значення.
5(*) Незапланована перерва з технологiчних причин енергопостачання споживачiв електричної та теплової енергiї органiзацiями, котрi її постачають, якщо це не передбачено договором.
6(*) Помилковi або вимушенi вiдключення енергоустановок, а також вiдключення для усунення дефектiв чи пошкоджень їх елементiв.
7(*) Пошкодження будiвель, споруд, об'єктiв електроенергетики, що спричинили вiдключення генеруючої потужностi, вiдключення споживачiв електричної та теплової енергiї.

Вопрос 2
п.3.2. Що є сновним завданням розслiдування та облiку технологiчних порушень?
1(*) З'ясування причин порушення.
2(*) Розробка органiзацiйно-технiчних заходiв з метою вiдновлення роботоздатностi пошкодженого устаткування чи споруд i запобiгання подiбних порушень у роботi енергоустановок.
3(*) Вдосконалення органiзацiї експлуатацiї та ремонту, реконструкцiї або замiни енергетичного устаткування, а також використання матерiалiв розслiдування для розробки нормативних документiв.
4(*) Пiдвищення вiдповiдальностi працiвникiв енергокомпанiй, їх структурних енергетичних пiдроздiлiв, енергопiдприємств та iнших органiзацiй енергетичної галузi України за виконання заходiв, якi забезпечують безперебiйне, надiйне енергопостачання споживачiв.
5 Розробка органiзацiйно-технiчних заходiв, спрямованих на пiдвищення економiчностi роботи енергоустановок.

Вопрос 3
п.3.4. Як подiляються порушення в роботi енергоустановок залежно вiд характеру i наслiдкiв?
1(*) Аварiї.
2(*) Вiдмови.
3 Руйнування.

Вопрос 4
п.3.5. Згiдно з яким документом розслiдуються, класифiкуються та облiковуються аварiї?
1(*) Положення про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, в установах i органiзацiях.
2 Дана Iнструкцiя.

Вопрос 5
п.3.6. Згiдно з якими документами розслiдуються, класифiкуються i облiковуються технологiчнi порушення в роботi АЕС?
1(*) Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе АЭС.
2(*) Положение по системе отчетности и процедуре обратной связи по опыту эксплуатации НАЭК "Энергоатом".
3 Положення про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, в установах i органiзацiях.

Вопрос 6
п.3.6. Як розслiдується та облiковується технологiчне порушення в ОЕС України або в прилеглих до АЕС мережах, що виникло внаслiдок порушення на АЕС?
1(*) Згiдно з даною Iнструкцiєю.
2 Вiдповiдно до Положения о порядке расследования и учета нарушений в работе АЭС.

Вопрос 7
п.3.7. Як класифiкуються та облiковуються порушення роботи i пошкодження енергоустановок з устаткуванням групи А, Б чи В, короткочаснi перерви енерговиробництва, порушення в роботi енергопiдприємств, цехiв, дiльниць i окремих об'єктiв, що є вiдмовами I i II категорiй або порушеннями цехового облiку?
1(*) У порядку, встановленому даною Iнструкцiєю.
2 У порядку, встановленому керiвництвом енергопiдприємства, енергооб'єднання.

Вопрос 8
п.3.8. Хто в межах своїх компетенцiй має право визначити необхiднiсть випуску нормативних документiв за результатами аналiзу розслiдування порушення?
1(*) Комiсiя з розслiдування даного порушення.
2(*) Державна iнспекцiя з експлуатацiї електричних станцiй i мереж.
3(*) Центральний орган виконавчої влади, який здiйснює державне управлiння галуззю.

Вопрос 9
п.3.9. Хто має складати поквартально i за рiк iнформацiйнi документи (огляди)за результатами розслiдування технологiчних порушень?
1(*) ВАТ "ЛьвiвОРГРЕС".
2 Державна iнспекцiя з експлуатацiї електричних станцiй i мереж.
3 Центральний орган виконавчої влади, який здiйснює державне управлiння галуззю.

Вопрос 10
п.3.10. Хто має право визначити необхiднiсть видання розпорядчих документiв за результатами розслiдування порушень?
1(*) Керiвництво енергокомпанiї, енергопiдприємства.
2(*) Державна iнспекцiя з експлуатацiї електричних станцiй i мереж.
3(*) Центральний орган виконавчої влади, який здiйснює державне управлiння галуззю.
4 ЦК профспiлки галузi.

Вопрос 11
п.3.11. Як повинно класифiкуватись кожне порушення, що пiдлягає облiку?
1(*) За найбiльш тяжким наслiдком.
2 За фактом наявностi загиблих.
3 За ступенем впливу на навколишнє середовище.

Вопрос 12
п.3.12. За що iз зазначеного несе вiдповiдальнiсть у встановленому порядку адмiнiстрацiя енергопiдприємства (органiзацiї)?
1(*) Несвоєчасне повiдомлення про порушення або приховання його вiд розслiдування.
2(*) Навмисне спотворення обставин i причин порушення.
3(*) Незбереження обставин порушення i стану устаткування на момент порушення до початку розслiдування.

Вопрос 13
п.3.13. Хто класифiкує та враховує перерви енергопостачання споживачiв, спричиненi порушеннями в роботi енергетичного устаткування споживача, а також порушення, викликанi недотриманням споживачами вимог ПУЭ, Правил користування електричною енергiєю та Правил технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж?
1(*) Споживач.
2 Енерговиробник.
3 У разi тяжких наслiдкiв - виробник i споживач.

Вопрос 14
п.3.15. Яка органiзацiя здiйснює контроль за дотриманням вимог, викладених у данiй Iнструкцiї?
1(*) Державна iнспекцiя з експлуатацiї електричних станцiй i мереж.
2 Держнаглядохоронпрацi України.
3 ВАТ "ЛьвiвОРГРЕС".

Роздiл 2
Ознаки порушень

Роздiл 2, Глава 1
Аварiї I категорiї

Вопрос 1
п.4.1.1. Якi порушення з наведених класифiкуються як аварiя I категорiї?
1(*) Порушення в роботi енергопiдприємства, внаслiдок якого загинуло п'ять чи травмовано 10 i бiльше осiб.
2(*) Порушення в роботi енергопiдприємства, внаслiдок якого стався викид отруйних, радiоактивних, бiологiчно небезпечних речовин за межi санiтарно-захисної зони.
3 Технологiчне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи А тривалiстю менше трьох дiб.
4 Руйнування устаткування групи А.

Вопрос 2
п.4.1.1. Укажiть серед наведених порушень аварiю I категорiї.
1(*) Порушення в роботi енергопiдприємства, внаслiдок якого збiльшилась концентрацiя забруднюючих речовин у навколишньому природньому середовищi бiльше нiж у 10 разiв.
2(*) Порушення в роботi енергопiдприємства, внаслiдок якого зруйновано будiвлi, споруди чи основнi конструкцiї об'єкта, що створило загрозу життю i здоров'ю значної кiлькостi працiвникiв енергопiдприємства чи населення.
3 Пошкодження будiвель чи споруд електричних i теплових мереж, якi призвели до перерви енергопостачання всiх споживачiв енергопiдприємства на термiн бiльше 24 годин.

Роздiл 2, Глава 2
Аварiї II категорiї

Вопрос 1
п.4.2.1. Укажiть аварiю II категорiї серед наведених порушень.
1(*) Порушення в роботi енергопiдприємства, внаслiдок якого загинуло до п'яти чи травмовано вiд 4 до 10 осiб.
2(*) Порушення в роботi енергопiдприємства, внаслiдок якого зруйновано будiвлi, споруди або основнi конструкцiї, що створило загрозу життю i здоров'ю працiвникiв цеху, дiльницi.
3 Порушення в роботi енергопiдприємства, внаслiдок якого збiльшилась концентрацiя забруднюючих речовин у навколишньому природньому середовищi бiльше нiж у 10 разiв.

Роздiл 2, Глава 3
Вiдмови I категорiї

Вопрос 1
пп.4.3.1. Яке технологiчне порушення можна класифiкувати як вiдмову I категорiї?
1(*) Пошкодження основного устаткування, вихiд з ладу джерел життєзабезпечення енерговиробництва; зруйнування несучих елементiв будiвель; пожежа, що призвели до повного зупинення всього генеруючого устаткування ТЕС потужнiстю 100 МВт i бiльше, ТЕЦ потужнiстю 100 МВт i бiльше, ГЕС потужнiстю 20 МВт i бiльше.
2 Порушення роботи каналiв i пристроїв засобiв диспетчерського технологiчного управлiння або телемеханiки, яке викликало повну втрату зв'язку диспетчера з об'єктом.
3 Порушення роботи каналiв i пристроїв засобiв диспетчерського технологiчного управлiння або телемеханiки, яке викликало повну втрату iнформацiї про його стан, тривалiстю понад одну годину, а також будь-якi порушення в роботi оперативно-iнформацiйного комплексу, якi призвели до неправильних дiй диспетчера.

Вопрос 2
пп.4.3.4-4.3.5. Якi з перерахованих технологiчних порушень вiдносяться до вiдмов I категорiї?
1(*) Технологiчне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи А тривалiстю бiльше трьох дiб.
2(*) Вимушений простiй у перiод опалювального сезону джерела тепла потужнiстю 100 Гкал/год, що призвело до перерви у теплопостачаннi споживачiв на термiн бiльше 24 годин.
3 Руйнування устаткування групи Б.

Вопрос 3
п.4.3.6. Якi з наведених технологiчнi порушення можна класифiкувати як вiдмову I категорiї?
1(*) Пошкодження трубопроводу дiаметром 500 мм i бiльше теплової мережi в опалювальний сезон, що призвело до перерви в теплопостачаннi споживачiв на термiн бiльше 24 годин.
2 Руйнування устаткування групи Б.
3 Технологiчне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи Б тривалiстю бiльше 24 годин.
4 Пошкодження трубопроводу дiаметром 500 мм i бiльше теплової мережi в опалювальний перiод, що призвело до перерви в теплопостачаннi споживачiв тривалiстю до 24 годин.

Вопрос 4
п.4.3.7. Порушення у виглядi недовiдпуску електроенергiї споживачам в якiй кiлькостi класифiкується як вiдмова I категорiї?
1(*) 100 000 кВт/год i бiльше.
2 Вiд 10 000 до 100 000 кВт/год.
3 10 000 кВт/год i бiльше.

Вопрос 5
п.4.3.11. Класифiкуйте порушення: "Втрата стiйкостi або подiл ОЕС України на частини, що призвело до перерви енергопостачання споживачiв на 10 % i бiльше вiд загального навантаження ОЕС на момент порушення".
1 Вiдмова II категорiї.
2(*) Вiдмова I категорiї.
3 Аварiя I категорiї.

Роздiл 2, Глава 4
Вiдмови II категорiї

Вопрос 1
пп.4.4.5,4.4.8,4.4.9. Укажiть серед наведених порушень вiдмови II категорiї.
1(*) Вимушений простiй у перiод опалювального сезону джерела тепла потужнiстю 100 Гкал/год i бiльше, що призвело до перерви в теплопостачаннi споживачiв на термiн вiд 12 до 24 годин.
2(*) Робота ОЕС з частотою нижче 49,5 Гц, що призвело до перерви в енергопостачаннi споживачiв вiд дiї пристроїв протипожежної автоматики.
3(*) Зниження електричного навантаження електростанцiєю на 20 % i бiльше вiд заданого диспетчерським графiком тривалiстю бiльше однiєї години.
4 Робота ОЕС України або її частини з частотою нижче 49,5 Гц тривалiстю бiльше 30 хвилин або з частотою 50,3 Гц тривалiстю бiльше однiєї години.

Вопрос 2
п.4.4.7. Класифiкуйте порушення: "Неправильнi дiї захисту i автоматики або помилковi дiї персоналу, що призвело до вiдключення енергоустановок i лiнiй електропередачi груп А i Б".
1(*) Вiдмова II категорiї.
2 Вiдмова I категорiї.
3 Аварiя I категорiї.

Вопрос 3
пп.4.4.11,4.4.12. Якi з перелiчених технологiчних порушень є вiдмови II категорiї?
1 Пошкодження дамб золошлаковiдвалiв, що призвело до раптових значних скидiв золошлакових вiдходiв у водоймища.
2 Пошкодження гiдроспоруд електростанцiї, що призвело до зниження рiвня води у водосховищi або пiдвищення його в нижньому б'єфi вище гранично допустимого значення.
3(*) Масове вiдключення або пошкодження електричних мереж напругою 35 кВ i вище внаслiдок стихiйних явищ, що призвело до перерви в енергопостачаннi споживачiв.
4(*) Пошкодження будiвель i споруд електричних i теплових мереж, якi призвели до перерви в енергопостачаннi всiх споживачiв енергопiдприємств на термiн до 24 годин.

Роздiл 3
Класифiкацiя причин порушень

Вопрос 1
п.5.1. Якi обставини мають бути вивченi та оцiненi при розслiдуваннi порушень?
1(*) Дiї персоналу, вiдповiднiсть енергоустановок вимогам дiючих нормативних документiв.
2(*) Органiзацiя експлуатацiї, якiсть i термiни виконання ремонтiв, профiлактичних оглядiв i контролювання технiчного стану устаткування, дотримання норм i вiдповiдних вимог пiд час проведення ремонтних робiт.
3(*) Своєчаснiсть усунення аварiйних джерел, дефектiв устаткування, виконання вимог нормативних, розпорядчих документiв та заходiв, спрямованих на пiдвищення надiйностi устаткування.
4(*) Правильнiсть прийнятих проектних рiшень, якiсть виготовлення i конструкцiї устаткування, якiсть проведення монтажних, будiвельних i налагоджувальних робiт.
5(*) Вiдповiднiсть критерiїв стихiйних явищ (швидкiсть вiтру, товщина ожеледi на проводах ЛЕП, тощо) величинам, якi встановленi нормами i прийнятi в проектi.

Вопрос 2
п.5.2. Що iз зазначеного повинно бути виявлене, проаналiзоване та описане пiд час розслiдування порушення?
1(*) Усi причини виникнення i розвитку порушення.
2(*) Передумови виникнення порушення.
3(*) Причинно-наслiдковi зв'язки мiж передумовами i причинами виникнення порушення.
4 Схожiсть причин та передумов виникнення даного порушення з причинами та передумовами порушення на аналогiчному об'єктi.

Вопрос 3
п.5.2. Як згiдно з даною Iнструкцiєю класифiкується кожне порушення за ознаками причин, що до цього призвели?
1(*) Одночасно за ознаками технiчних та органiзацiйних причин.
2 Тiльки за ознаками технiчних причин.
3 Тiльки за ознаками органiзацiйних причин.

Вопрос 4
п.5.3. Як мають класифiкуватись порушення, що виникли за одних обставин, i далi розвиваються за iнших обставин з бiльш тяжкими наслiдками?
1(*) Класифiкацiя порушення повинна вiдповiдати причинi, що викликала найбiльш тяжкi наслiдки.
2 Класифiкацiя повинна вiдповiдати причинi, з якої почався розвиток порушення.

Вопрос 5
п.5.4. Укажiть серед наведених класифiкацiйнi ознаки причин технiчних порушень.
1 Незадовiльна якiсть нормативної документацiї.
2(*) Вибух.
3(*) Втрата стiйкостi електричної мережi.
4(*) Вичерпання ресурсу.
5 Дефекти конструкцiї.

Вопрос 6
п.5.4.17. Класифiкацiйною ознакою причини яких порушень є втрата стiйкостi електричної мережi?
1(*) Технiчне порушення.
2 Органiзацiйне порушення.

Вопрос 7
п.5.5. Укажiть серед наведених класифiкацiйнi ознаки причин органiзацiйних порушень.
1(*) Дефекти виготовлення, монтажу, налагодження.
2(*) Стихiйнi явища.
3(*) Вплив стороннiх осiб та органiзацiй.
4 Вичерпання ресурсу.
5(*) Незадовiльна органiзацiя технiчного обслуговування.

Вопрос 8
п.5.5. Укажiть серед перелiчених класифiкацiйнi ознаки причин органiзацiйних порушень.
1(*) Помилковi дiї оперативного, ремонтного персоналу.
2(*) Дефекти ремонту.
3(*) Дефекти проекту.
4 Дефект зварювання, пайки.
5 Порушення електричного контакту.

Роздiл 4
Порядок повiдомлення про порушення

Вопрос 1
п.6.1. Про якi порушення має бути термiново передане оперативне повiдомлення?
1(*) З ознаками аварiй.
2(*) З ознаками вiдмов I категорiї.
3 З ознаками вiдмов II категорiї.

Вопрос 2
п.6.2. Хто встановлює для оперативного персоналу енергопiдприємств схему та регламент передавання оперативного повiдомлення про порушення?
1(*) Мiненерго України.
2 Енерготехнагляд.
3 Енергосистема.

Вопрос 3
п.6.2. Укажiть правильнi складовi схеми передавання оперативного повiдомлення про порушення.
1(*) Оперативний черговий енергопiдприємства - диспетчеру регiональної електроенергетичної системи.
2(*) Диспетчер регiональної електроенергетичної системи - диспетчеру НЕК "Укренерго".
3(*) Диспетчер регiональної електроенергетичної системи - керiвництву енергокомпанiї.
4(*) Диспетчер НЕК "Укренерго" - керiвництву Мiненерго України i Держiнспекцiї.
5 Оперативний черговий енергопiдприємства - iнспектору електроенергетичної системи.

Вопрос 4
пп.6.2,6.3. Кому диспетчер регiональної електроенергетичної системи повинен передати оперативне повiдомлення про порушення?
1(*) Регiональнiй iнспекторськiй групi Держiнспекцiї.
2(*) Диспетчеру НЕК "Укренерго".
3(*) Керiвництву енергокомпанiї.
4 Керiвництву Мiненерго України.

Вопрос 5
п.6.4. В яких випадках керiвник енергопiдприємства (власник) зобов'язаний негайно сповiстити про аварiю вiдповiднi органи Держнаглядохоронпрацi, мiсцевi органи виконавчої влади, прокуратури, штаб цивiльної оборони та з надзвичайних ситуацiй, вiдповiдний профспiлковий орган?
1(*) В усiх випадках.
2 Тiльки, якщо мала мiсце аварiя, котра супроводжувалась людськими жертвами.
3 Якщо внаслiдок аварiї завдано значної шкоди навколишньому середовищу.

Роздiл 5
Органiзацiя i порядок розслiдування порушень

Вопрос 1
п.7.2. Якими комiсiями проводиться розслiдування вiдмов I i II категорiй?
1(*) Постiйно дiючими, якi призначаються щорiчно наказом керiвника енергопiдприємства.
2 Постiйно дiючими, якi призначаються наказом органiв виконавчої влади на дворiчний термiн.

Вопрос 2
п.7.3. Вимоги якого документа повиннi враховуватись при складаннi загального акта розслiдування у випадку, коли порушення супроводжувалось виникненням пожежi?
1(*) Iнструкцiя з розслiдування i облiку пожеж, якi виникли на енергетичних об'єктах України.
2 Правила пожежної безпеки в Українi.

Вопрос 3
п.7.5. Якими вимогами слiд керуватись пiд час комплектування складу комiсiї з розслiдування порушення?
1(*) Для розслiдування вiдмов I категорiї у разi пошкодження устаткування до складу комiсiї за необхiдностi включається представник ЛьвiвОРГРЕС, ДонОРГРЕС та представник Держiнспекцiї за узгодженням.
2(*) До складу комiсiї за необхiдностi включаються представники заводiв-виготовлювачiв, проектних i ремонтних органiзацiй, науково- дослiдних iнститутiв та налагоджувальних органiзацiй.
3(*) У разi розслiдування порушення з масовими пошкодженнями ЛЕП через стихiйнi явища до складу комiсiї в обов'язковому порядку повиннi включатись представники проектних i будiвельно-монтажних органiзацiй.

Вопрос 4
п.7.6. Як мають розслiдуватися всi порушення в роботi, причинами яких є дефекти проектування, виготовлення, монтажу, ремонту i будiвництва?
1(*) Iз залученням компетентних працiвникiв вiдповiдних органiзацiй.
2(*) За неможливостi залучення компетентних працiвникiв вiдповiдних органiзацiй порядок розслiдування має бути узгоджений з Держiнспекцiєю.
3 За неможливостi залучення компетентних працiвникiв вiдповiдних органiзацiй розслiдування не проводиться.

Вопрос 5
п.7.7. Який мiнiмальний склад комiсiї з розслiдування порушень?
1(*) Три особи.
2 Не менше п'яти осiб.

Вопрос 6
п.7.8. Коли повинно розпочинатися розслiдування порушень?
1(*) Негайно.
2 Протягом доби.
3 Не пiзнiше як через 10 днiв з моменту його виникнення.

Вопрос 7
п.7.8. В який термiн має бути закiнчено розслiдування порушень?
1(*) Не пiзнiше 10 днiв з моменту його виникнення.
2 Протягом доби, якщо мала мiсце вiдмова II категорiї.
3 Протягом тижня.

Вопрос 8
п.7.8. Хто має право подовжити термiн розслiдування вiдповiдних порушень?
1(*) Держiнспекцiя.
2(*) Мiненерго України або орган виконавчої влади, який здiйснює державне управлiння галуззю.
3 Керiвник енергопiдприємства.

Вопрос 9
п.7.10. Як оформлюються результати розслiдування порушень?
1(*) Актом розслiдування за формою, визначеною в данiй Iнструкцiї.
2 Протоколом засiдання комiсiї з розслiдування.
3 Актом розслiдування довiльної форми.

Вопрос 10
п.7.11. На якi дiї згiдно з Iнструкцiєю мають право окремi члени комiсiї у разi їх незгоди з актом розслiдування порушення?
1 Не пiдписувати акт розслiдування.
2(*) Пiдписувати акт "з окремою думкою".
3 Вимагати утворення альтернативної комiсiї з розслiдування.

Вопрос 11
п.7.12. Чи мають право члени комiсiї з розслiдування отримати копiї акта розслiдування порушення?
1(*) Так, за їх вимогою.
2 Нi, крiм випадкiв розслiдування вiдмов II категорiї.

Вопрос 12
п.7.14. Скiльки повинно складатися примiрникiв акта розслiдування вiдмов I категорiї?
1 Три.
2 Чотири.
3 П'ять.
4(*) Шiсть.

Вопрос 13
п.7.14. Скiльки примiрникiв акта розслiдування вiдмов I категорiї повинно бути негайно надiслано енергопiдприємством до енергокомпанiї пiсля закiнчення розслiдування?
1 Один.
2 Два.
3(*) П'ять.
4 Чотири.

Вопрос 14
п.7.14. На якi адреси енергокомпанiї та енергопiдприємства, що не входять до енергокомпанiї, у десятиденний термiн мають надiслати акти розслiдування вiдмов I категорiї разом iз своїм висновком?
1(*) Органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державне управлiння в електроенергетицi.
2(*) Держiнспекцiї.
3(*) ВАТ "ЛьвiвОРГРЕС".
4(*) Регiональної iнспекторської групи Держiнспекцiї.
5 Держнаглядохоронпрацi України.

Вопрос 15
п.7.15. У скiлькох примiрниках складаються акти розслiдування вiдмов II категорiї?
1 Два.
2 Три.
3(*) Чотири.
4 П'ять.

Вопрос 16
п.7.15. У який термiн енергопiдприємство має надiслати до енергокомпанiї акти розслiдування вiдмов II категорiї?
1 Не пiзнiше 5 днiв.
2(*) Не пiзнiше 10 днiв.
3 Не пiзнiше 15 днiв.

Вопрос 17
п.7.15. У який термiн енергокомпанiя має надiслати акти розслiдування вiдмов II категорiї до органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державне управлiння галуззю?
1(*) Не пiзнiше мiсяця.
2 Не пiзнiше двох мiсяцiв.
3 Не пiзнiше трьох мiсяцiв.

Вопрос 18
п.7.16. Яка органiзацiя розглядає суперечностi мiж органiзацiями щодо рiшення комiсiї з розслiдування порушень?
1(*) Держiнспекцiя.
2 Мiненерго України.
3 ВАТ "ЛьвiвОРГРЕС".

Вопрос 19
п.7.17. Остаточне рiшення щодо облiку та класифiкацiї вiдмов приймає...
1(*) Держiнспекцiя.
2 Мiненерго України.
3 ВАТ "ЛьвiвОРГРЕС".

Роздiл 6
Порядок оформлення результатiв розслiдування порушень

Вопрос 1
п.8.1. Згiдно з яким нормативним документом оформлюються результати розслiдування вiдмов?
1 Положення про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, установах i органiзацiях.
2(*) Дана Iнструкцiя.

Вопрос 2
п.8.2. Як повинна дiяти комiсiя з розслiдування порушення, якщо для пiдтвердження висновкiв про причини порушення слiд вiдкрити чи розiбрати устаткування на заводi-виготовлювачi або на ремонтному пiдприємствi?
1(*) В актi про розслiдування вказується найбiльш iмовiрна причина порушення.
2(*) Акт про вiдкриття або розбирання устаткування повинен бути направлений як додатковий матерiал до акта про розслiдування.
3 Продовжити свою роботу.

Вопрос 3
п.8.4. Якi данi повиннi бути додатково вмiщенi в актi про порушення, спричинене стихiйним явищем, що призвело до масових вiдключень повiтряних лiнiй (ПЛ) електропередачi напругою 110 кВ i вище?
1(*) Про кiлькiсть вимкнених з неуспiшним АПВ повiтряних лiнiй.
2(*) Про кiлькiсть пошкоджених елементiв ПЛ.
3 Про витрати матерiалiв та запчастин для лiквiдацiї порушення.

Вопрос 4
п.8.5. Якi з наведених порушень не оформлюються актом, а реєструються на енергопiдприємствi в журналi цехового облiку?
1(*) Що виникли на устаткуваннi груп Б i В.
2 Що виникли на устаткуваннi групи А.
3(*) Котрi не класифiкованi вiдмовами II категорiї.

Роздiл 7
Порядок облiку результатiв розслiдування

Вопрос 1
п.9.1. Де здiйснюється облiк аварiй i вiдмов I i II категорiй?
1(*) На енергопiдприємствi.
2 У регiональних органах держнаглядохоронпрацi.
3 В енергокомпанiї.

Вопрос 2
п.9.2. Де мають облiковуватись порушення, що охопили електростанцiї, мережi кiлькох енергокомпанiй, незалежно вiд їх взаємозв'язку?
1(*) Окремо в кожнiй з цих енергокомпанiй.
2 У тiй енергокомпанiї, де це порушення призвело до бiльш тяжких наслiдкiв.
3 У тiй енергокомпанiї, яку порушення охопило найпершою за хронологiчним порядком.

Вопрос 3
п.9.3. Де враховуються вiдмови, пов'язанi з вiдхиленням вiд допустимого значення частоти, у разi перевищення заданого рiвня споживання?
1(*) В енергокомпанiї.
2 У НЕК "Укренерго".
3 У ВАТ "ЛьвiвОРГРЕС".

Вопрос 4
п.9.4. Коли згiдно з даною Iнструкцiєю здiйснюється облiк технологiчних порушень?
1(*) Протягом усього часу експлуатацiї енергоустановки.
2(*) Облiк починається з моменту закiнчення комплексного випробування установки пiд навантаженням i початку використання в технологiчному процесi незалежно вiд пiдписання акта приймання в промислову або в дослiдно-промислову експлуатацiю.
3 Облiк починається з моменту початку комплексного випробування енергоустановки пiд навантаженням.

Вопрос 5
п.9.7. Як оформлюються короткочаснi вiдключення енергоустановок груп А, Б, В або їхнiх елементiв для усунення дефектiв з дозволу диспетчера впродовж його чергування?
1(*) У журналах цехового облiку.
2 Актами довiльної форми.

Вопрос 6
п.9.8. Укажiть перiодичнiсть подання кожним енергопiдприємством та енергокомпанiєю звiтностi про технологiчнi порушення.
1(*) Щомiсячно.
2 Один раз на квартал.
3 Один раз на пiвроку.

Вопрос 7
п.9.8.1. Не пiзнiше якого числа мiсяця, наступного за звiтним, енергопiдприємство повинно подати до енергокомпанiї мiсячний звiт за формою 16-енерго?
1(*) Не пiзнiше третього.
2 Не пiзнiше п'ятого.
3 Не пiзнiше десятого.

Вопрос 8
п.9.8.2. Не пiзнiше якого числа мiсяця, наступного за звiтним, енергокомпанiї та енергопiдприємства, що не входять до енергокомпанiї, мають звiтуватись про порушення?
1 Третього.
2(*) П'ятого.
3 Десятого.

Вопрос 9
п.9.9. Якi технологiчнi порушення мають включатися до форм звiтностi енергокомпанiй та енергопiдприємств, що не входять до енергокомпанiї?
1(*) Усi аварiї та вiдмови в роботi.
2 Тiльки аварiї та вiдмови I категорiї.

Вопрос 10
п.9.10. На кого покладається органiзацiя i контроль облiку аварiй i вiдмов, а також цехового облiку?
1(*) На технiчного керiвника енергопiдприємства.
2 На службу надiйностi енергопiдприємства.
3 На головного енергетика енергопiдприємства.

Вопрос 11
п.9.11. Хто на енергопiдприємствi веде заповнення журналу аварiй i вiдмов I i II категорiй?
1(*) Iнженер-iнспектор з експлуатацiї енергопiдприємства, який вiдповiдає за своєчасну реєстрацiю порушень.
2 Технiчний керiвник енергопiдприємства.

Вопрос 12
п.9.12. Хто веде цеховий облiк порушень у структурному пiдроздiлi енергопiдприємства?
1(*) Спецiально призначена особа.
2 Тiльки керiвник пiдроздiлу.

5 Ноябрь, 2014              1826              ]]>Печать]]>
0 / 0 ( Нет оценки )

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Дva plus trи ? (цифрой)


Вверх страницы